UZŅEMŠANA
Apgūsti profesiju Priekuļu tehnikumā!

Profesionālās tālākizglītības programmas piedāvājums
ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros

Profesionālās tālākizglītības programmas nosaukums

Mašīnzinības
Profesionālās tālākizglītības programmas Licences Nr.

P-16460

Nozare

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Spēkratu mehāniķis
Prasības iepriekšējai izglītībai izglītojamajam (ja attiecināms)

Vidējā izglītība vai pieredze darbā automobiļu/smagās tehnikas remonta uzņēmumā

Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas)

Sabiedrības un cilvēka drošība,Spēkratu uzbūves pamati, Rasēšana, Demontāža un montāža, Remonta pamati, Specializācijas pamati, Specializētās tehnikas ekspluatācija un apkope,Spēkratu tehniskā apkope un remonts, Riepu maiņa un remonts,Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtas remonts,Spēkratu elektroiekārtu remonts,Specializētās tehnikas apkalpošana un remonts, Motoru remonts, Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, Elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts,Spēkratu remonta organizācija, Kvalifikācijas prakse, Valsts noslēguma pārbaudījums

Izglītības programmas praktisko un teorētisko mācību īstenošanas vietas adrese**

Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi

Egļu gatve 9

Izglītības programmas stundu skaits

960

Izglītības programmas īstenošanas periods (mēnešos)

14

Mācību izmaksa

148.50 EUR - strādājošā līdzmaksājums 10% no 1485 EUR, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

• Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Izglītības programmas norises laiks

Piektdiena 8:15 - 16:50

Sestdiena 8:15 - 16:50

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

• ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Pieteikšanās līdz 16.septembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

• aizpildīta pieteikuma veidlapa / lejupielādēt šeit (.doc)/

Aizpildīt pieteikumu elektroniski

• izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

• izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Priekuļu tehnikumā,Priekuļos, Egļu gatve 9, 125. kabinetā,
darba dienās no plkst. 8.00. līdz 16.00, sestdienās no 8.00 - 9.00;

Uzziņām: e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv, tālrunis: 27843536

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

• Latvijas pašvaldībām,

• izglītības iestādēm,

Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

• neformālās izglītības programmu īstenošana

• profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

• vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

- pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

- kvalificēti strādnieki un amatnieki,

- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

- vienkāršajās profesijās strādājošie.

• vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

• bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

• mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

• nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Inese Dedumeta

e-pasts: dedumeta.inese@pt.edu.lv

tālrunis: 27843536

Informācija par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv
Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

http://www.vtdt.lv