JAUNUMS
  Pedagoģiskās padomes sēdePasniedzēji
25.jūnijs 2015.

Pedagoģiskās padomes sēde par 2014./2015.mācību gada 2.semestra mācību un audzināšanas darba rezultātiem notiks pirmdien, 29.jūnijā 1300.


Darba kārtība

Sēdi vada: direktors I. Kupčs

13.00 – 13.10 Par aktuālo skolas mācību un audzināšanas darbā (direktors I. Kupčs).

13.10 – 14.10 Par 1. un 2. kursa audzēkņu mācību rezultātiem (1. un 2.kursa audzinātāji informē no vietas 2– 3 min: būtiskākās problēmas, audzēkņi, kuri ir jāatskaita, pārceļamo audzēkņu skaits: Aa14, Ab14, M14, D14, L/K/S14, AE14, B14, E14, Av14, Aa13, Ab13, AE13, M13, D13, L13, K13, T13, AE13, Be/E13).

14.10 – 14.40 Par 3. audzēkņu mācību rezultātiem (3. kursa audzinātāji informē no vietas 2 – 3 min: būtiskākās problēmas, audzēkņi, kuri ir jāatskaita, pārceļamo audzēkņu skaits: Aa12, Ab12, M12, D12, K/T12, AE21, L12, E12, Ba12).

14.40 – 14.45 Par kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem (direktora  vietniece izglītības jomā G. Beperščaite).

14.45 – 14.55 Aktuālais par gatavošanos salidojumam (direktors I. Kupčs, direktora vietniece audzināšanas jomā P. Sukaruka)

14.55 – 15.00 Sēdes noslēgums – lēmums (direktors I. Kupčs)

*Audzinātājiem!!!

Par to audzēkņu atskaitīšanu, kuri ilglaicīgi neapmeklē skolu (patvarīgi pārtraukuši mācības) līdz sēdei ir jāsagatavo audzinātāja iesniegums par atskaitīšanu, kurā ir norādīts laiks no kura audzēknis mācības ir pārtraucis, kāda iemesla dēļ pārtraucis  un pasākumi kas veikti, lai audzēknis mācītos mūsu skolā.

Direktors I. Kupčs


http://www.vtdt.lv