JAUNUMS
  Priekuļu tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijaPrese
25.februāris 2016.

Imants Kupčs, Priekuļu tehnikuma direktors / Priekuļu Novada Vēstis

Izglītības un zinātnes ministrija š.g. 3.februārī pieņēma lēmumu – noteikt, ka Priekuļu tehnikumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums SAM ietvaros ir 3 581 483 EUR apmērā, t.sk.:

Infrastruktūras sakārtošanas darbu veikšanai

• Lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas pārbūve un paplašināšana Tehniķu ielā 4. – 2 600 000 EUR;

• sporta zāles grīdas seguma nomaiņa – 50 000 EUR,


Aprīkojuma iegādei-

• mašīnzinības (Autotransports, Lauksaimniecibas tehnika, Spēkrati) – 431 253 EUR,

• informācijas (dator) tehnoloģiju iekārtas (kompl) – 100 000 EUR,

• precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas – 243 300 EUR,

• dārzeņkopības, augļkopības un laukaugu audzēšanas aprīkojums – 129 000 EUR,

• fermu iekārtas un aprīkojums – 27 930 EUR.

 

Ir izstrādāta Priekuļu tehnikuma Konventa kārtība. Konventā aicināti darboties Priekuļu novada, Ērgļu novada, Izglītības un zinātnes ministrijas, un trīs nozaru ekspertu padomes pārstāvji. Priekuļu tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs Mašīnzinību, Lauksaimniecības, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās. Tātad no šīm nozarēm esam aicinājuši deleģēt pārstāvjus Konventā.

Ar precizēto tehnikuma Stratēģiju tiks iepazīstināts tehnikuma Konvents.

Precizēta tehnikuma Stratēģija tiks iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2016.g. 31.martam.

Investīciju piesaiste no citiem energoefektivitātes pasākumiem.

Jau 2016.gadā Priekuļu tehnikums īstenoja projektu Nr.KPFI–15.3/77. „Siltumnīcefektu izraisošo gāzu samazināšana Priekuļu tehnikuma mācību darbnīcu enerģijas patēriņā, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus”. Projekta rezultātā veikti energoefektivitātes pasākumi divām ēkām par summu 397 649 EUR. Vienlaicīgi par valsts budžeta līdzekļiem tika nomainīts jumta segums ēkai “Mācību–ražošanas darbnīcai”, Tehniķu ielā 4.

Priekuļu tehnikums plāno iesniegt pieteikuma projektu Ekonomikas ministrijā 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, kas paredz atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai valsts ēkās.

Energoefektivitātes pasākumi paredzēti ēkai “Tehnisko apkopju punkts”, Tehniķu iela 4, par summu 122 000 EUR.

 

Starptautiskā sadarbība

2015./2016.mācību gadā tiek īstenots Erasmus+ projekta „Jauniešu starptautiskā pieredze“.

Sadarbības partneri jau pazīstami no iepriekšējā Erasmus+ projekta: no Portugāles (Bragamob/APLICAPROPOSTA LTD) un no Vācijas (Salo Neue Zeiten AG). Projektā iesaistīti 32 izglītojamie izglītības programmās: „Ēdināšanas pakalpojumi“, „Būvniecība“, „Autotransports“, „Informāciju tehnoloģijas“, „Lauksaimniecība“ un „Tūrisma pakalpojumi“. Stažēšanās ilgums– 30 dienas. Projekta kopējās izmaksas ir 100061,00 EUR. Projektā tiek iesaistītas 5 pavadošās personas no tehnikuma pedagoģiskā personāla– profesionālo priekšmetu pasniedzēji.

Priekuļu tehnikums sagatavojis un iesniedzis vērtēšanai jaunu Erasmus+projektu Nr. 2016–1–LV01–KA102–022576 “Profesionālās pieredzes pilnveidošana” par summu: 100 661 EUR.


http://www.vtdt.lv