Centralizēto eksāmenu saturu un norises kartiba

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Ministru kabineta noteikumi Nr.335
Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 12.§)

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta trešo daļu, Izglītības likuma 9.panta trešo daļu, 14.panta 33.punktu un

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka centralizēto eksāmenu (turpmāk – eksāmens) saturu un norises kārtību akreditētās izglītības

programmās.

2. Eksāmenu norisi nodrošina:

2.1. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) un pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības

pārvaldes iestāde (turpmāk – pašvaldības atbildīgā amatpersona) kopīgi ar izglītības iestādēm;

2.2. centrs kopīgi ar augstskolām.

3. Eksāmenu materiālus no centra var saņemt tikai izglītības iestādes, kuras īsteno akreditētas pamatizglītības,

vispārējās vidējās izglītības programmas vai profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, ja attiecīgajā

mācību gadā izglītības iestādē mācās izglītojamie, kuriem nepieciešams kārtot eksāmenus.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

4. Izglītības iestādē, kura atrodas republikas pilsētas administratīvajā teritorijā, eksāmenu par pamatizglītību vai

vispārējo vidējo izglītību organizē ne mazāk kā 18 izglītojamiem. Pārējās izglītības iestādēs eksāmenu par

pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību organizē ne mazāk kā 10 izglītojamiem. Ja attiecīgajā izglītības iestādē

izglītojamo skaits, kas kārto eksāmenu par pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, neatbilst šajā punktā minētajām

prasībām, pašvaldības atbildīgā amatpersona ir tiesīga organizēt eksāmenu attiecīgajā iestādē, saskaņojot ar centru tā

norises vietu un izglītojamo skaitu. Ja centrs nesaskaņo eksāmena norises vietu un izglītojamo skaitu, pašvaldības

atbildīgā amatpersona organizē apvienoto eksāmenu.

1/13

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

4.

1 Šo noteikumu izpratnē vispārējā vidējā izglītība ir vispārējās vidējās izglītības programmas un profesionālās

vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais saturs.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123)

6. Apvienotais eksāmens ir pašvaldības atbildīgās amatpersonas noteiktā izglītības iestādē organizēts eksāmens

gadījumos, ja izglītojamo skaits neatbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajam skaitam. Apvienotajā eksāmenā piedalās

izglītojamie no divām vai vairākām izglītības iestādēm.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123)

7. Izglītojamais, kurš vidējo izglītību iegūst vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības

iestādē, eksāmenu mācību priekšmetā attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi.

8. Ja izglītojamais eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums izglītojamo neapmierina, attiecīgo eksāmenu

izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.

9. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurai

nepieciešams kārtot eksāmenu, to kārto augstskolā, ar kuru centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu

organizēšanu.

10. Augstskolu sarakstu, ar kurām centrs ir noslēdzis sadarbības līgumus par eksāmenu organizēšanu, centrs līdz

attiecīgā mācību gada otrā semestra sākumam ievieto centra mājaslapā internetā (turpmāk – mājaslapa).

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

11. Eksāmeni izglītības iestādē notiek saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu eksāmenu norises

grafiku (turpmāk – eksāmenu saraksts), kurā ir norāde par katra eksāmena norises vietu, laiku, rakstu daļas vadītāju

(turpmāk – eksāmena vadītājs) un mutvārdu daļas intervētāju.

12. Izglītības iestādes vadītājs eksāmenu sarakstu izliek izglītības iestādē redzamā vietā ne vēlāk kā vienu mēnesi

pirms attiecīgā mācību gada pirmā eksāmena norises dienas.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

13. Centrs nosaka konkrētus norises laikus šādām eksāmena norises darbībām (turpmāk – valsts pārbaudes darbu

norises darbību laiki):

13.1. aploksnes ar eksāmena materiāliem atvēršana;

13.2. uzaicinājums izglītojamiem ienākt eksāmena telpā;

13.3. eksāmena sākums;

13.4. eksāmena materiālu izdalīšana;

13.5. eksāmena rakstu daļas norise;

13.6. eksāmena daļu un eksāmena beigu paziņošana;

13.7. eksāmena atbilžu lapas aizpildīšana;

13.8. atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās

2/13

II. Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai

attīstības, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem);

13.9. eksāmena mutvārdu daļas norise un mutvārdu daļas ieraksta lietojumprogrammatūras (turpmāk – ieraksta

programmatūra) izmantošana;

13.10. aizpildīto eksāmena materiālu sakārtošana, ievietošana aploksnēs un aplokšņu aizlīmēšana.

14. Izglītojamiem, kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinums par atbilstošas izglītības programmas īstenošanu

vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā

speciālajām vajadzībām, centrs eksāmeniem par pamatizglītību nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises

darbību laikus un atbalsta pasākumus. Papildu atbalsta pasākumus izvērtē un ierosina izglītības iestāde. Izglītojamais

vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu

izglītības iestādes vadītājam.

15. Izglītojamiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas izglītības programmas

īstenošanu vai par izglītojamā speciālajām vajadzībām un atbalsta pasākumu nepieciešamību vispārējās vidējās

izglītības apguves pakāpē (turpmāk – izglītojamais ar speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā), centrs

eksāmeniem par vispārējo vidējo izglītību nosaka atšķirīgus eksāmena norises laikus un atbalsta pasākumus.

Nepieciešamos papildu atbalsta pasākumus izglītības iestāde saskaņo ar centru. Izglītojamais vai viņa likumiskais

pārstāvis var atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izglītības iestādes

vadītājam.

16. Eksāmenos var ietvert tikai tos atbalsta pasākumus, kādi paredzēti attiecīgajam šo noteikumu

13.8.apakšpunktā minēto traucējumu veidam un kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas

procesā.

17. Ja izglītojamam pēc attiecīgā mācību gada pirmā semestra veselības stāvokļa izmaiņu dēļ ir radusies

nepieciešamība pēc atbalsta pasākumiem eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību, atbalsta pasākumu raksturu un

apmēru iesaka pedagoģiski medicīniskā komisija.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

18. Informāciju par valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem centrs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā

eksāmena norises dienas publicē mājaslapā.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

19. Informāciju par valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem un atbalsta pasākumiem izglītojamam ar

speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā centrs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises

dienas nosūta attiecīgās izglītības iestādes attvadītājam.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

20. Pašvaldības atbildīgā amatpersona un izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs šajos noteikumos minēto pienākumu

veikšanai pilnvarot citu amatpersonu.

21. Par eksāmenu organizēšanu un eksāmenu materiālu nogādi augstskolā centrs vienojas ar augstskolu šo

noteikumu 9.punktā minētajā sadarbības līgumā.

22. Izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku

iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus izglītojamais kārtos.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu

2.punktu)

3/13

III. Eksāmenu satura izveides kārtība

23. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un

kurai nepieciešams kārtot eksāmenu, lai saņemtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, ne vēlāk kā sešas nedēļas

pirms attiecīgā eksāmena norises dienas iesniedz augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus vēlas

kārtot. Atbildīgā augstskolas amatpersona divu darbdienu laikā nodrošina izmaiņu reģistrēšanu valsts pārbaudījumu

informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

24. Izglītojamo iesniegumos norādītos eksāmenus un informāciju par nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu

izglītības iestāde informācijas sistēmā reģistrē līdz attiecīgā mācību gada 15.janvārim. Izglītības iestāde, kurā apgūst

izglītības programmu tālmācības formā, informācijas sistēmā papildus norāda informāciju par izglītojamajiem, kuri

attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs ierasties uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.849 redakcijā)

25. Pašvaldības atbildīgā amatpersona atbilstoši izglītības iestāžu reģistrētajiem izglītojamo iesniegumiem

informācijas sistēmā reģistrē apvienotos eksāmenus ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises

dienas.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

26. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir centrs.

27. Informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par

fizisko personu datu aizsardzību.

28. Lai informācijas sistēma funkcionētu un tiktu izmantota atbilstoši tās mērķim, centrs nodrošina informācijas

sistēmas lietošanas rokasgrāmatas izstrādi un apstiprina to.

29. Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu, viņš ne vēlāk kā sešas

nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu.

Izglītības iestādes vadītājs divu darbdienu laikā nodrošina izmaiņu reģistrēšanu informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

30. Ja eksāmenu kārto izglītojamie ar speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā, izglītības iestādes vadītājs ne

vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas nosūta centram izglītojamo sarakstu, kurā norāda

izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, eksāmena nosaukumu, atbalsta pasākumus un ar centru saskaņotos

papildu atbalsta pasākumus, kuri tiks piemēroti eksāmenā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

31. Eksāmenu materiālus izstrādā centrs saskaņā ar centra apstiprinātām eksāmenu programmām.

32. Eksāmens var būt rakstisks vai kombinēts (rakstu un mutvārdu daļa vai rakstu un praktiskā daļa).

33. Centrs atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgā

mācību priekšmeta standartam izstrādā eksāmena programmu, kurā norāda:

33.1. eksāmena mērķi;

33.2. eksāmena adresātu;

33.3. eksāmena darba uzbūvi – daļu aprakstu, izpildei paredzēto laiku un mācību priekšmetu tēmu īpatsvaru;

33.4. uzdevumu veidus;

4/13

IV. Sagatavošanās eksāmeniem

33.5. vērtēšanas kārtību;

33.6. palīglīdzekļus, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā.

34. Centrs apstiprina eksāmenu programmas un līdz attiecīgā mācību gada otrā semestra sākumam ievieto

mājaslapā.

35. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises norīko

eksāmena novērotājus (turpmāk – novērotājs) republikas pilsētas vai novada izglītības iestādēs vai, pašvaldībām

savstarpēji vienojoties (turpmāk – pašvaldību vienošanās), citas administratīvās teritorijas izglītības iestādēs.

Pašvaldības atbildīgā amatpersona nodrošina, lai katrā eksāmena telpā būtu vismaz viens novērotājs.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

36. Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs izglītības iestādē ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, kurš novērtē

izglītojamā sasniegumus eksāmenu mutvārdu daļā (turpmāk – mutvārdu daļas vērtētājs). Mutvārdu daļas vērtētājs nevar

būt pedagogs izglītojamam, kurš kārto eksāmenu.

37. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas pēc

republikas pilsētas vai novada izglītības iestādes vadītāja priekšlikuma attiecīgās administratīvās teritorijas izglītības

iestādēs norīko eksāmena mutvārdu daļas vērtētājus.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

38. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas norīko katra

eksāmena vadītājus un mutvārdu daļas intervētājus izglītības iestādē.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

39. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas norīko

katra apvienotā eksāmena vadītājus un mutvārdu daļas intervētājus.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

40. Eksāmena vadītājs nodrošina eksāmena norises organizāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgā

eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem. Eksāmena vadītājs nevar būt attiecīgā mācību priekšmeta

pedagogs.

41. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs nodrošina eksāmena mutvārdu daļas norises organizāciju atbilstoši šo

noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem. Eksāmena mutvārdu

daļas intervētājs ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

42. Novērotājs ir pedagogs no citas izglītības iestādes, augstskolas mācībspēks, pašvaldības atbildīgā

amatpersona, kura uzrauga eksāmena norises atbilstību šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena valsts

pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

43. Eksāmena vadītājs, mutvārdu daļas vērtētājs vai novērotājs nevar būt klases audzinātājs, tēvs, māte (aizbildnis),

brālis, māsa, vectēvs, vecāmāte vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu.

44. Eksāmena novērošanā var piedalīties tādas personas, ar kurām centrs ir noslēdzis līgumu par eksāmenu

novērošanu (turpmāk – centra novērotājs). Centra novērotājs eksāmena novērošanā piedalās visu eksāmena vai tā

daļas norises darbību laiku. Centra novērotājs nevar piedalīties eksāmena novērošanā, ja viņš ir klases audzinātājs,

tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa, vectēvs, vecāmāte vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu.

5/13

V. Eksāmenu materiālu piegāde

45. Mutvārdu daļas vērtētājs līdz attiecīgā eksāmena norisei iepazīstas ar mutvārdu daļas vērtēšanas kritērijiem.

46. Pašvaldības atbildīgā amatpersona līdz attiecīgā gada 1.martam nodrošina izglītojamo eksāmenu darbu

izvērtēšanai nepieciešamo vērtētāju pieteikšanos. Nepieciešamo vērtētāju skaitu atbilstoši no republikas pilsētām un

novadiem saņemtajiem eksāmenu pieteikumiem nosaka centrs līdz attiecīgā mācību gada 1.februārim.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

47. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, lai izglītojamie līdz attiecīgā mācību gada 1.decembrim un atkārtoti ne

vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada pirmā eksāmena norises dienai tiktu informēti par šo noteikumu prasībām. Klases

žurnālā tiek veikts attiecīgs ieraksts, un izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem. Ja

izglītības iestādē tiek lietots elektroniskais žurnāls, attiecīgs ieraksts tiek veikts izglītības iestādes izstrādātā veidlapā.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

48. Centrs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms attiecīgā eksāmena norises dienas elektroniski informē izglītības

iestādes par eksāmeniem reģistrētajiem izglītojamiem (turpmāk – izglītojamo kodu saraksti) un tiem piešķirtajiem

unikālajiem identifikācijas kodiem (turpmāk – izglītojamā kods), pēc kuriem eksāmenu organizācijas procesā tiks

identificēti izglītojamo aizpildītie eksāmena materiāli.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

49. Izglītības iestādes vadītājs līdz pirmā eksāmena norises dienai katram izglītojamam rakstiski paziņo eksāmena

kārtošanai piešķirto izglītojamā kodu.

50. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms attiecīgā eksāmena norises dienas sastāda

eksāmena mutvārdu daļas sarakstu izglītojamo kodu secībā eksāmena mutvārdu daļas norisei. Eksāmena mutvārdu

daļas sarakstā norāda eksāmena norises darbību laiku un telpu, kurā izglītojamais kārtos eksāmena mutvārdu daļu.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

51. Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši katra eksāmena specifikai nodrošina:

51.1. atsevišķu galdu vai solu katram izglītojamam eksāmena rakstu daļā;

51.2. kompaktdisku atskaņotāju katrā valodu eksāmena telpā un datortehniku eksāmenu mutvārdu daļas

ierakstiem;

51.3. pulksteni, kas tiek novietots eksāmena telpā izglītojamiem redzamā vietā.

52. Centrs nosaka eksāmenu materiālu piegādes vietu un laiku un par to informē pašvaldības atbildīgās

amatpersonas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

53. Eksāmena materiāli tiek iesaiņoti:

53.1. papīra vai polimērmateriāla aploksnēs atbilstoši informācijas sistēmā reģistrēto izglītojamo skaitam. Uz

katras aploksnes ir uzlīme, kurā norādīts pašvaldības nosaukums, izglītības iestādes nosaukums, eksāmena

nosaukums un norises datums, pieteikto izglītojamo skaits (turpmāk – aploksne);

53.2. pakās, kas adresētas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai un sastāv no vienas vai vairākām aploksnēm.

Uz pakām ir uzlīme, kurā norādīts pašvaldības atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un adrese vai izglītības

pārvaldes iestādes nosaukums, adrese, vadītāja vārds un uzvārds. Pakās ir iesaiņotas aploksnes un ievietota

pavadzīme. Pavadzīmē norādīts katrai izglītības iestādei paredzētais aplokšņu skaits. Vairākas pakas veido

sūtījumu.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123)

6/13

VI. Sagatavošanās eksāmena norisei

54. Pašvaldības atbildīgā amatpersona nodod šīs pašvaldības izglītības iestādēm paredzēto aploksni attiecīgās

izglītības iestādes vadītājam.

55. Pašvaldības atbildīgā amatpersona, kurai tiek piegādātas citas pašvaldības atbildīgajām amatpersonām

adresētas pakas vai aploksnes, tās nodod attiecīgās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai.

56. Eksāmenu materiālu nodošanu pašvaldības atbildīgajai amatpersonai vai izglītības iestādes vadītājam nodrošina

centrs ar tādas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, ar kuru centrs noslēdzis līgumu par valsts pārbaudes

darbu piegādi, vai centra pilnvarotas amatpersonas starpniecību (turpmāk – piegādātājs).

57. Centrs piegādātājam nodod sūtījumu un noformē nosūtīšanas pavadzīmi. Pavadzīmē norāda iesaiņojuma veidu,

skaitu un iesaiņojuma stāvokli.

58. Piegādātājs sūtījumā esošo paku nodod attiecīgās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai. Pašvaldības atbildīgā

amatpersona nosūtīšanas pavadzīmē atzīmē, ka pakas iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tās saņemšanu. Ja

nodošanas laikā ir konstatēts sūtījuma bojājums, pašvaldības atbildīgā amatpersona sastāda aktu, kurā norāda

bojājuma apmēru un raksturo bojājumu. Pašvaldības atbildīgā amatpersona par bojājumu nekavējoties informē centru.

Centrs dod norādījumus turpmākajai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

59. Piegādātājs aploksni nodod attiecīgajam izglītības iestādes vadītājam. Izglītības iestādes vadītājs pavadzīmē

atzīmē, ka aploksnes iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tās saņemšanu. Ja nodošanas laikā ir konstatēts

sūtījuma bojājums, izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu, kurā norāda bojājuma apmēru un raksturo bojājumu.

Izglītības iestādes vadītājs par bojājumu nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākajai darbībai ar

eksāmenu materiāliem.

60. Pašvaldības atbildīgā amatpersona tūlīt pēc pakas saņemšanas vismaz divu amatpersonu (izglītības iestāžu

vadītāju vai divu citas pašvaldības atbildīgo amatpersonu) klātbūtnē atver paku, pārbauda aplokšņu skaita atbilstību

pakā ievietotajā pavadzīmē norādītajam skaitam un izdara attiecīgu atzīmi. Ja tiek konstatēti paku vai aplokšņu

bojājumi, pašvaldības atbildīgā amatpersona par to sastāda aktu, kā arī nekavējoties ziņo centram. Centrs dod

norādījumus turpmākajai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

61. Pašvaldības atbildīgā amatpersona līdz pakas vai aploksnes nodošanai izglītības iestāžu vadītājiem vai citas

pašvaldības atbildīgajām amatpersonām nodrošina tās uzglabāšanu un iesaiņojuma neskartību.

62. Pašvaldības atbildīgā amatpersona pakas vai aploksnes izglītības iestāžu vadītājiem vai citas pašvaldības

atbildīgajām amatpersonām nodod iepriekš norādītās telpās. Katrs izglītības iestādes vadītājs vai citas pašvaldības

atbildīgā amatpersona parakstās pakā ievietotajā pavadzīmē par aploksnes saņemšanu un tās iesaiņojuma neskartību.

63. Izglītības iestādes vadītājs pēc aploksnes saņemšanas no pašvaldības atbildīgās amatpersonas vai piegādātāja

līdz aplokšņu atvēršanas brīdim saskaņā ar attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem

nodrošina aploksnes uzglabāšanas neskartību.

64. Aploksni ar eksāmena rakstu daļas materiāliem izglītības iestādes vadītājs atver eksāmena vadītāja, novērotāja

un divu izglītojamo pārstāvju klātbūtnē 30 minūtes pirms eksāmena sākuma. Ja izglītības iestādē izglītojamo skaits,

kuri kārto konkrēto eksāmenu, pārsniedz 75, izglītības iestādes vadītājs eksāmena rakstu daļas materiālus atver

eksāmena vadītāja, novērotāja un divu izglītojamo pārstāvju klātbūtnē 45 minūtes pirms eksāmena sākuma.

65. Izglītības iestādes vadītājs veic novērotāja personas identifikāciju, pieprasot personu apliecinošu dokumentu.

66. Aploksni ar attiecīgās dienas mutvārdu daļas materiāliem izglītības iestādes vadītājs atver mutvārdu daļas

7/13

VII. Eksāmena norises vispārīgie nosacījumi

intervētāja un mutvārdu daļas vērtētāja klātbūtnē ne agrāk kā 30 minūtes pirms attiecīgā eksāmena.

67. Izglītības iestādes vadītājs pārbauda eksāmena materiālu skaita atbilstību pieteikto izglītojamo skaitam, kuri

kārto konkrēto eksāmenu, un sastāda aktu par saņemto eksāmena rakstu daļas materiālu sadali.

68. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iespēju eksāmena mutvārdu daļas intervētājam un mutvārdu daļas

vērtētājam izglītības iestādē netraucēti iepazīties ar attiecīgās dienas mutvārdu daļas eksāmena materiāliem ne agrāk

kā 30 minūtes pirms tās sākuma.

69. Ja eksāmena materiāli ir bojāti vai to skaits neatbilst pieteikto izglītojamo skaitam, kuri kārto konkrēto

eksāmenu, izglītības iestādes vadītājs eksāmena vadītāja un novērotāja klātbūtnē pavairo eksāmena materiālus

nepieciešamajā skaitā. Šādā gadījumā sastādītā akta par saņemto eksāmena rakstu daļas materiālu sadali kopiju

nogādā centrā.

70. Ja izglītības iestādes vadītājs ir saņēmis aploksni ar eksāmena materiāliem, kuri netika pieprasīti, viņš

nekavējoties informē centru. Centrs dod norādījumus turpmākajai darbībai ar eksāmena materiāliem.

71. Izglītības iestādes vadītājs visas neizdalītās eksāmena materiālu lapas apzīmogo ar izglītības iestādes zīmogu,

uz katra eksāmena materiālu eksemplāra pirmās lapas uzraksta "ANULĒTS" un parakstās.

72. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina atvērto aplokšņu uzglabāšanu izglītības iestādē vienu mēnesi pēc

attiecīgā eksāmena norises dienas.

73. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina neizdalīto eksāmena materiālu oriģinālu uzglabāšanu izglītības iestādē

līdz nākamā mācību gada sākumam.

74. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina eksāmena mutvārdu daļas ierakstam nepieciešamās aparatūras

uzstādīšanu un sagatavošanu darbam.

75. Eksāmena vadītājs pirms eksāmena norises sākuma novērotāja klātbūtnē tukšā eksāmena telpā pārbauda

kompaktdisku atskaņotāja darbību.

76. Eksāmena vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms eksāmena rakstu daļas sākuma ielaiž izglītojamos

eksāmena telpā un pārbauda izglītojamo personu apliecinošos dokumentus.

77. Izglītības iestādes vadītājs no aploksnes atvēršanas brīža līdz eksāmena norises beigām nodrošina eksāmena

darba satura neizpaušanu trešajām personām.

78. Ja izglītojamais nokavē eksāmena sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties eksāmena norisē un kārtot eksāmenu.

Eksāmena izpildes laiks šādā gadījumā netiek pagarināts.

79. Eksāmena vadītājs eksāmena laikā nav tiesīgs skaidrot izglītojamiem eksāmena saturu.

80. Izglītojamie eksāmena laikā var lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētā eksāmena programmā.

81. Ja izglītojamais eksāmena laikā lieto eksāmena programmā neminētus palīglīdzekļus, traucē darbu citiem

izglītojamiem vai nestrādā patstāvīgi, eksāmena vadītājs pieprasa izglītojamā rakstisku paskaidrojumu. Pēc

paskaidrojuma sniegšanas eksāmena vadītājs izraida izglītojamo no eksāmena telpas. Izglītojamā darbs netiek vērtēts.

8/13

VIII. Eksāmena rakstu daļas norise

Attiecīgo eksāmenu izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.

82. Pēc eksāmena norises beigām par izglītojamā izraidīšanu no eksāmena telpas eksāmena vadītājs, novērotājs

un izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu, kuru kopā ar izglītojamā paskaidrojumu un eksāmena materiāliem nogādā

centrā.

83. Ja novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē pārkāpumus, viņš iesniedz ziņojumu pašvaldības atbildīgajai

amatpersonai. Ziņojumā arī eksāmena vadītājam ir tiesības rakstiski paust savu viedokli par konstatētajiem

pārkāpumiem. Pašvaldības atbildīgā amatpersona saņemto ziņojumu nogādā centrā.

84. Ja augstskolā novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē pārkāpumus, eksāmena vadītājs iesniedz ziņojumu

centrā.

85. Ja novērotājs pārkāpj šo noteikumu prasības, izglītības iestādes vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem

iesniedz ziņojumu pašvaldības atbildīgajai amatpersonai. Pašvaldības atbildīgā amatpersona saņemto ziņojumu

nogādā centrā.

86. Ja augstskolā novērotājs pārkāpj šo noteikumu prasības, eksāmena vadītājs iesniedz ziņojumu centrā.

87. Eksāmena telpā atrodas izglītojamie, kuri kārto eksāmenu, eksāmena vadītājs, novērotājs, centra novērotājs,

kā arī var atrasties izglītības iestādes vadītājs.

87.

1 Ja eksāmena rakstu daļas norise tiek organizēta izglītojamiem, kas atrodas ieslodzījuma vietā, papildus šo

noteikumu 87.punktā minētajām personām eksāmena telpā var atrasties arī ieslodzījuma vietas darbinieki.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

88. Pildot eksāmena rakstu daļu, izglītojamie eksāmena telpā sēž pie galdiem vai solos pa vienam izglītojamo kodu

secībā. Galdi vai soli ir novietoti atstatu cits no cita.

89. Izglītojamā ar speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā vai pamatizglītībā, kuram ir dzirdes traucējumi,

darba vietu eksāmena telpā nosaka eksāmena vadītājs.

90. Izglītojamie ar speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā vai pamatizglītībā, kuriem ir noteikts atšķirīgs

eksāmena norises darbību laiks un atbalsta pasākumi, kas var traucēt pārējo izglītojamo darbu, eksāmenu kārto

atsevišķā telpā.

91. Ja izglītojamais nepiedalās kādā no eksāmena rakstu daļām, izglītības iestādes vadītājs, eksāmena vadītājs un

novērotājs sastāda aktu par izglītojamā nepiedalīšanos kādā no eksāmena rakstu daļām. Aktu par izglītojamo

nepiedalīšanos kādā no eksāmena rakstu daļām pievieno aizpildītiem eksāmena darbiem un nogādā centrā.

92. Izglītojamais, kurš iegūst vispārējo vidējo izglītību mazākumtautību izglītības programmās, ir tiesīgs izvēlēties

eksāmena kārtošanas valodu – latviešu vai krievu valodu (izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos).

93. Eksāmena rakstu daļas darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) izglītojamais

drīkst lietot tikai zīmējumos.

94. Izglītojamais, kas ir pabeidzis eksāmena rakstu daļu, pēc kuras saskaņā ar eksāmena valsts pārbaudes darbu

norises darbību laikiem ir paredzēts starpbrīdis vai eksāmena beigas, eksāmena darbu nodod eksāmena vadītājam un

9/13

IX. Eksāmena mutvārdu daļas norise

atstāj eksāmena telpu.

95. Ārkārtas gadījumos (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) eksāmena vadītājs var atļaut eksāmena

rakstu daļas norises laikā vienlaikus iziet no telpas ne vairāk kā vienam izglītojamam iepriekš norīkotas atbildīgās

personas pavadībā. Šādā gadījumā izglītojamais savu rakstu darbu atstāj eksāmena vadītājam, kurš uz izglītojamā

veiktā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Izglītojamam eksāmena izpildes laiks netiek

pagarināts. Ja eksāmena vadītājs atļauj iziet no telpas izglītojamam ar speciālām vajadzībām vispārējā vidējā izglītībā

vai pamatizglītībā, eksāmena izpildes laiks tiek pagarināts ne ilgāk par 10 minūtēm.

96. Eksāmena vadītājs eksāmena telpā rakstu daļas darbus izglītojamo kodu secībā ievieto aploksnēs un

aploksnes aizlīmē saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

97. Ja pašvaldības atbildīgā amatpersona izglītības iestādē organizē apvienoto eksāmenu, vienā telpā esošo

izglītojamo aizpildītos attiecīgās eksāmena daļas darbus eksāmena vadītājs ievieto vienā aploksnē, uz tās uzraksta to

izglītības iestāžu nosaukumus, kuru izglītojamo darbi ievietoti attiecīgajā aploksnē, un aploksni aizlīmē.

98. Eksāmena vadītājs nodrošina aizlīmēto aplokšņu ar aizpildītajiem eksāmenu darbiem neaizskaramību līdz

nodošanai izglītības iestādes vadītājam apzīmogošanai un parakstīšanai. Novērotājs parakstās uz apzīmogotas

aploksnes, kurā atrodas eksāmena darbi.

99. Katrā eksāmena mutvārdu daļas telpā atrodas viens eksāmena mutvārdu daļas intervētājs un viens mutvārdu

daļas vērtētājs.

99.

1 Ja eksāmena mutvārdu daļas norise tiek organizēta izglītojamiem, kas atrodas ieslodzījuma vietā, papildus šo

noteikumu 99.punktā minētajām personām eksāmena mutvārdu daļas telpā var atrasties arī ieslodzījuma vietas

darbinieki.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

100. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs uzaicina izglītojamo ienākt eksāmena telpā atbilstoši izglītības iestādes

vadītāja sastādītajam eksāmena mutvārdu daļas sarakstam.

101. Eksāmena mutvārdu daļas norisi ieraksta datnēs, izmantojot attiecīgās iestādes datortehniku un centra

izstrādātu ieraksta programmatūru.

102. Centrs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas publicē mājaslapā ieraksta

programmatūru vai tās atjauninātās versijas.

(Grozīts ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.849)

103. Ieraksta programmatūras izmantošanu un tehnisko specifikāciju nosaka valsts pārbaudes darbu norises

darbību laiki.

104. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs savu darbību organizē atbilstoši valsts pārbaudes darbu norises darbību

laikiem un attiecīgā eksāmena materiālos esošo uzdevumu nosacījumiem.

105. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs uzaicina izglītojamo izvēlēties vienu no eksāmena mutvārdu daļas

biļetēm (turpmāk – biļete).

106. Ja izglītojamā izvēlei palikusi viena biļete, eksāmena mutvārdu daļas intervētājs biļetes izmanto atkārtoti.

10/13

X. Eksāmenu darbu nogādāšana

XI. Eksāmenā iegūtā vērtējuma pārskatīšanas un reģistrācijas kārtība

107. Mutvārdu daļas vērtētājs izglītības iestādē noklausās izglītojamā atbildi, novērtē to saskaņā ar vērtēšanas

kritērijiem un ieraksta vērtējumu runāšanas prasmes vērtējuma protokolā, neapspriežot to ar eksāmena mutvārdu daļas

intervētāju.

108. Mutvārdu daļas vērtētājs izglītības iestādē nodrošina eksāmena mutvārdu daļas materiālu uzglabāšanu un

neaizskaramību starpbrīžu laikā.

109. Ne vēlāk kā vienu stundu pēc attiecīgās dienas mutvārdu daļas beigām izglītības iestādes vadītāja norīkota

persona mutvārdu daļas vērtētāja klātbūtnē datnes no visām eksāmena norises telpām ieraksta datu nesējā (CD+/-R,

CD+/-RW, DVD+/-R vai DVD+/-RW). Mutvārdu daļas intervētājs uz datu nesēja uzraksta eksāmena nosaukumu,

datumu un izglītības iestādes nosaukumu.

110. Ne vēlāk kā vienu stundu pēc attiecīgās dienas mutvārdu daļas beigām izglītības iestādes vadītāja norīkota

persona mutvārdu daļas vērtētāja klātbūtnē apkopo no visām eksāmena norises telpām un izdrukā ieraksta

programmatūras automātiski sagatavoto izglītojamo ieraksta laiku sarakstu (turpmāk – atbilžu reģistrs).

111. Mutvārdu daļas intervētājs ievieto datu nesēju un atbilžu reģistru aploksnē un nodod to mutvārdu daļas

vērtētājam. Mutvārdu daļas vērtētājs aploksnē ievieto runāšanas prasmes vērtējuma protokolu un aploksni aizlīmē.

112. Ja izglītojamais nepiedalās mutvārdu daļā, intervētājs sastāda aktu par izglītojamā nepiedalīšanos eksāmena

mutvārdu daļā un ievieto to aploksnē kopā ar datu nesēju, atbilžu reģistru un runāšanas prasmes vērtējuma protokolu.

113. Eksāmena vadītājs novērotāja klātbūtnē vai eksāmena mutvārdu daļas intervētājs mutvārdu daļas vērtētāja

klātbūtnē nodod izglītības iestādes vadītājam aizlīmētu aploksni ar izglītojamo eksāmenu materiāliem.

114. Izglītības iestādes vadītājs ar izglītības iestādes zīmogu apzīmogo līmējumu vietās aploksnes, kurās ievietoti

izglītojamo aizpildītie eksāmenu darbi, parakstās uz tām un nodrošina aplokšņu nogādāšanu centrā ne vēlāk kā

nākamajā darbdienā pēc eksāmena daļas norises beigām.

115. Izglītības iestādes vadītājs vai eksāmena vadītājs centra sastādītajos izglītojamo kodu sarakstos atzīmē tos

izglītojamos, kuri piedalījušies vismaz vienā eksāmena rakstu daļā, un eksāmena norises dienā izglītojamo kodu

sarakstus nosūta centram.

116. Izglītības iestāde ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksāmena norises beigām reģistrē informācijas

sistēmā to izglītojamo sarakstus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem

nepieciešams to kārtot.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā)

117. (Svītrots ar MK 15.02.2011. noteikumiem Nr.123)

118. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem

nepieciešams to kārtot, eksāmena laiku nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbu

norises laiku attiecīgajā mācību gadā.

119. Izglītības iestādes vadītājam pēc eksāmena norises ir tiesības pavairot neizmantotos eksāmena materiālus, lai

kopijas izmantotu metodiskajam darbam.

11/13

120. Centrs izveido procedūras komisiju, kas izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem eksāmena norises

gaitā un pieņem lēmumu par vērtējumu konkrētā uzdevumā, eksāmena daļā un visā eksāmenā.

121. Procedūras komisijas sastāvā iekļauj vienu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, vienu Izglītības kvalitātes

valsts dienesta pārstāvi, vismaz trīs centra pārstāvjus un vismaz trīs citu eksāmenu norises nodrošināšanā iesaistīto

institūciju pārstāvjus.

122. Procedūras komisija anulē izglītojamā eksāmena darba, tā daļas vai atsevišķu uzdevumu vērtējumu, ja:

122.1. eksāmena darbā, tā daļā vai atsevišķos uzdevumos lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

122.2. eksāmena darbs, tā daļa vai atsevišķi uzdevumi ir aizpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus);

122.3. eksāmena darbā, tā daļā vai atsevišķos uzdevumos ir konstatētas nepamatotas atšķirības starp

zīmējumu un aprēķinu vai tekstu;

122.4. vairāku izglītojamo eksāmena darbi, to daļas vai uzdevumi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav

veikts patstāvīgi).

123. Ja pieļauta kļūda sagatavotajā eksāmena materiālā, procedūras komisija lemj par eksāmena uzdevuma vai tā

daļas vērtējuma ieskaitīšanu visiem izglītojamiem, kuri kārtojuši attiecīgo eksāmenu.

124. Izglītojamā iegūtais vērtējums eksāmenā tiek ierakstīts centra izsniegtajā sertifikātā.

125. Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir

mazāks nekā pieci procenti.

(MK 15.02.2011. noteikumu Nr.123 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2011., sk. grozījumu

2.punktu)

126. Eksāmena rezultātu un izsniegto sertifikātu uzskaiti veic elektroniski un uzglabā centrā.

127. Sertifikātus pašvaldības atbildīgajai amatpersonai izsniedz centrā piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību

gada beigām. Par sertifikātu izsniegšanu sastāda pavadzīmi, kurā norāda sertifikātu saņēmēju, saņemto sertifikātu

skaitu un saņemšanas datumu.

128. Pašvaldības atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos

izglītības iestādes vadītājam.

129. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos

izglītojamiem.

130. Sertifikātus augstskolas pilnvarotajam pārstāvim izsniedz centrā ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc attiecīgā

mācību gada beigām. Augstskolas pilnvarotais pārstāvis ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas

izsniedz tos izglītojamiem.

131. Izglītojamā aizpildītos eksāmena darbus centrs uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tos

iznīcina.

132. Izglītojamam vai viņa likumiskajam pārstāvim (9.klases izglītojamam – ar rakstisku likumiskā pārstāvja atļauju)

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas iesniegt centrā

iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegumam pievieno izsniegtā sertifikāta kopiju.

12/13

XII. Noslēguma jautājumi

133. Centra vadītājs apstiprina apelācijas komisiju, kura sastāv no vismaz trim centra pārstāvjiem un vismaz diviem

attiecīgā eksāmena vērtētājiem. Apelācijas komisijā neiekļauj eksāmena vērtētāju, kura vērtējums tiek apstrīdēts.

134. Apelācijas komisija izskata no izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem saņemtos iesniegumus,

pārskata eksāmenā piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

135. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumus Nr.395 "Noteikumi par

centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 78.nr.; 2008, 57.nr.; 2009, 100.nr.).

136. Šajos noteikumos minētās darbības, kas saistītas ar sagatavošanos 2009./2010.mācību gada eksāmeniem un

nav veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, attiecīgās amatpersonas veic nekavējoties.