Datortehnikas instrukcija

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

DATORTEHNIKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka Priekuļu tehnikuma (turpmāk tekstā – PT) Audzēkņu, kursu klausītāju, pedagogu un citu darbinieku, kuru darbā tiek izmantota datortehnika  (turpmāk tekstā – Lietotāju) tiesības un pienākumus, uzturoties PT piederošās telpās un izmantojot PT datortehniku un citu materiāli-tehnisko aprīkojumu (turpmāk tekstā – Datortehnika).
 2. Atbildību par šo noteikumu neievērošanu papildus šajos noteikumos noteiktajai, kā arī uzvedības normas PT teritorijā nosaka Priekuļu tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi.
 3. Pirms uzsākt darbu ar Datortehniku,  Lietotājam jāiepazīstas ar Darba drošības instrukciju darbā ar datoru un šiem Datortehnikas lietošanas noteikumiem. Audzēkņiem, kursu klausītājiem (turpmāk tekstā – Audzēkņiem)  jāparakstās par iepazīšanos ar tiem grupas instruktāžu sarakstā. Citām personām jāparakstās atbildīgā darbinieka instruktāžu sarakstā vai pie PT darbinieka, kurš veic darba instruktāžas.

Lietotāji un to reģistrācija

 1. Lietotāji PT tiek dalīti trijās grupās:
Audzēkņi – lietotāji, kas ikdienā Datortehniku izmanto mācību vielas apguvei vai patstāvīgu darbu veikšanai mācibu procesa ietvaros.
Darbinieki – lietotāji kuru Datortehnikas mērķis saistīts ar tiešo dienesta pienākumu izpildi, mācību procesa vai administratīvu procesu organizēšanai.
Viesi- lietotāji kas darbojas PT sistēmā bet izmanto savu Datortehniku
 1. Lietotājus Datortehnikas lietošanai kā arī PT e-pastam un citiem pieejamajiem pakalpojumiem reģistrē IT pārzinis pēc administrācijas sniegtās informācijas, piešķirot lietotāja vārdu  un paroli.
Darbinieki lietotājvārdu un paroli saņem no IT pārziņa;
Audzēkņi lietotājvārdu un paroli saņem no klases audzinātāja;
Klases audzinātājs saņem klases lietotājvārdu un paroļu sarakstu no IT pārziņa;
Viesi sistēmas piekļuves datus saņem no IT pārziņa;
 1. Visas turpmākas izmaiņas Datortehnikas lietotājvārda izmaiņas veicamas saskaņojot to ar IT pārzini;
 2. Darbinieks ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles drošību un slepenību:
parolē jābūt vismaz astoņām zīmēm;
ik pēc trim mēnešiem paroli ieteicams nomainīt, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par paroles nonākšanu pie trešās personas
nav pieļaujama paroles izpaušana citām personām;
 1. Lietotājam parole ir jāiegaumē. Rakstiskā veidā paroles nav atļauts glabāt citām
  personām pieejamā vietā (uz galda, uz monitora, utt.).
 2. Lietotājs nedrīkst ļaut strādāt citiem lietotājiem ar viņa Lietotājvārdu;
 3. Lietotājs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirto
  lietotājvārdu. Lietotāja autentiskumu nosaka, lai pārliecinātos, ka lietotājvārda
  izmantotājs ir sankcionētais tā īpašnieks. Autentiskuma noteikšanai izmanto paroli.
 4. Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas Lietotājam ir nodrošināta pieeja informācijas sistēmas resursiem atbilstoši noteiktajām piekļuves tiesībām, kuras nosaka IT pārzinis.
 5. Lietotājvārdu bloķē un atjauno IT pārzinis.
 6. Lietotājvārda atjaunošanu un aizmirstās paroles nomaiņu veic IT pārzinis pēc Lietotāja lūguma un personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
 7. Ja Lietotājs nav strādājis datortīklā ilgāk par 6 mēnešiem, viņa Lietotājvārds var tikt bloķēts.
 8. Audzēknim noformējot studiju pārtraukumu, viņa Lietotājvārds tiek bloķēts, bet atgriežoties no studiju pārtraukuma – atjaunots. Studiju pārtraukuma laikā Audzēknis var strādāt ar Datortehniku par papildus samaksu PT noteiktā kārtībā.  
 9. Pēc PT beigšanas vai atskaitīšanas no Audzēkņu skaita Audzēkņa Lietotājvārds un datnes tiek likvidēti. Darbinieku Lietotājvārds un faili tiek likvidēti, ja Lietotājs nav strādājis datortīklā ilgāk par 3 mēnešiem.
 10. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savu zināšanu adekvātumu Datortehnikas izmantošanai atbilstoši programmatūras maiņai un izmantošanas specifikai. Apmācību procesā Audzēknis darbojas mācību programmas ietvaros.

Datortehnikas lietošana

 1. Katram Lietotājam ir atļauts strādāt pie noteiktā datora, izmantojot tikai atļauto programmnodrošinājumu un tīkla resursus. Gadījumos, kad Darbiniekam strādājot pie cita lietotāja Datortehnikas nepieciešams izmantot papildus programmnodrošinājumu, to nepieciešams saskaņot ar IT pārzini. Ne visa Datortehnika spēj nodrošināt nepieciešamās lietojumprogrammatūras darbību.
 2. Audzēknis nedrīkst izmantot Darbinieka Datortehniku sistēmas drošības un datu konfidencialitātes dēļ.
 3. Ierodoties datorklasē, Audzēknis pārbauda datora darbību un, ja novērojama kāda tā darbības kļūme, par to ziņo atbildīgajam Darbiniekam – tam kas nodrošina mācibu procesu attiecīgajā datorklasē kļūmes noteikšanas brīdī.
 4. Par datoru kļūmju paziņošanu IT pārzinim datorklasēs atbildīgs Darbinieks, kas vada mācību procesu noteiktajā datorklasē.
 5. Darbinieks par kļūmēm datoru darbībā paziņo saskaņā ar “Noteikumiem par Datortehnikas problēmu reģistrēšanu un novēršanas pasākumiem”.
 6. Ārpus ieplānoto nodarbību laika patstāvīgo darbu veikšanai Audzēknis izmanto bibliotēkas lasītavu, dienesta viesnīcas datortelpu, kā arī patstāvīgam darbam ieplānotās datorklases. Personas, kas nav Audzēkņi vai PT darbinieki, vai vieslektori PT Datortehniku izmantot nedrīkst.
 7. Sākot darbu ar Datortehniku, Lietotājam jāpiereģistrējas PT sistēmā ar savu Lietotājvārdu un paroli.
 8. Ārkārtas situācijās, ja Audzēknis datortīklā reģistrējoties netiek autorizēts, izmantojams universāls lietotājvārds “skolnieks” un parole “skolnieks” .
 9. Ārkārtas situācijās ja Darbinieks datortīklā reģistrējoties netiek autorizēts, izmantojams universāls lietotājvārds “skolotajs” un parole “pjvtpjvt” .
 10. Izmantojot datortīklu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi.
 11. Beidzot darbu Darbiniekam ir jāizslēdz Datortehnika un jāsakārto darba vieta. Audzēknim Datortehnika jāizslēdz pēc atbildīgā Darbinieka norādījuma.
 12. Lietojot Datortehniku, aizliegts:
trokšņot, lietot pārtikas produktus  un traucēt darbu citiem Datortehnikas Lietotājiem;
bojāt Datortehnika un pārējo inventāru;
bez IT pārziņa tiešas atļaujas izmantot vai bojāt, atvērt, kopēt datnes kas nav paredzētas publiskai lietošanai vai pieder citam Lietotājam;
jebkādā veidā ietekmēt/apdraudēt Datortehnikas, datortīkla, serveru un tajos esošās informācijas drošību;
jebkādiem nolūkiem iegūt vai mēģināt iegūt citu lietotāju konfidenciālo informāciju  - piekļuves datus, iestatījumus, paroles.

Audzēkņiem bez Darbinieka vai IT pārziņa atļaujas aizliegts:

papildināt (kopējot, instalējot vai kā citādi) datora programmatūru;
likvidēt (izdzēšot, atinstalējot vai kā citādi) esošo programmatūru;
mainīt datorprogrammu iestādnes;
apstādināt darbojošas klases pārvaldības vai attālinātas vadības lietotnes un servisus;
glabāt uz Datortehnikas diskiem programmatūras instalācijas vai izpildāmos failus.
 1. Loģisko disku C: līdz Z:, Datortehnikas un pārējo tehnisko mācību līdzekļu izmantošana ir pieļaujama tikai Darbinieka norādītajās robežās.
 2. Pēc IT pārziņa pieprasījuma Lietotājam ir jāizdzēš faili, kuri neattiecas uz mācību procesu vai tiešo darba uzdevumu izpildi.
 3. Datnes, kuras ir atnestas uz PT ar pārnēsājamo datu nesēju (zibatmiņas, disketes, CD-ROM u.tml.) palīdzību vai atsūtīti pa e-pastu, ir jāpārbauda pret vīrusiem izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss un to neizdodas izārstēt, jāgriežas pie atbildīgā Darbinieka vai IT pārziņa.
 4. Atstājot darba vietu bez uzraudzības no datora sistēmas nepieciešams atteikties (Log off), lai nepieļautu nesankcionētu izmantošanu.
 5. Pie Datortehnikas nedrīkst lietot pārtikas produktus, dzērienus un glabāt šķidrumus (vāzes ar puķēm, kafiju, tēju, utt.).
 6. Datortehniku nedrīkst apkraut ar papīriem un citiem priekšmetiem.
 7. Darbā ar Datortehniku aizliegts atvērt neskaidras izcelsmes e-pasta sūtījumus (piemēram, īpatnēji temati, pievienota lietotājam nezināma formāta datne vai izpildāmā datne, interneta saites vēstules saturā), it īpaši, ja par bīstamo datņu veidiem saņemts brīdinājums no IT pārziņa. Šādus e-pasta sūtījumus Lietotājs nekavējoties dzēš.
 8. Aizliegts e-pasta ziņojumam pievienot izpildāmās datnes (piemēram, *.exe,
  *.com, *.shs, *.vbs, *.msi, *.bat, *.sh).
 9. Aizliegts izmantot informācijas sistēmas resursus, lai izplatītu vai uzglabātu ar darbu nesaistītu informāciju (piemēram, komerciāla vai personīga rakstura sludinājumus, reklāmas, destruktīvas programmas, spēles, bildes, mūzikas datnes).
 10. Aizliegts patstāvīgi vai ar trešo personu palīdzību remontēt, izkomplēktēt Datortehniku.

Datorklašu lietošana

 1. Nodarbības laikā datorklasē bez atbildīgā Darbinieka atļaujas nedrīkst atrasties citu grupu Audzēkņi.
 2. Darbinieks, beidzot lietot datorklasi, pārliecinās, ka visa klases Datotehnika  ir izslēgta, un aizslēdz datorklasi. Patstāvīgam darbam ieplānotās datorklases tiek aizslēgtas plkst. 17:00.
 3. Lietotājam stingri aizliegts atvienot datora vai datortīkla vadus no Datortehnikas vai sienas rozetēm. Brīvās datortīkla kontaktrozetēs aizliegts pievienot Viesa Datortehniku.

Drukas iekārtu izmantošana

 1. Audzēkņiem, mācību procesa ietvaros PT dod tiesības veikt bezmaksas izdrukas.
 2. Audzēknis iesniedzot patstāvīgos darbus, atskaites, kursa darbus un citus drukājamus darbus, kuru drukāšana neietilpst drukāšanas apmācību laikā, veic par saviem līdzekļiem.
 3. PT nodrošina Audzēkņiem iespēju veikt drukāšanas darbu sekojošās vietās:
Priekuļu jaunajā mācību korpusā – 123. kabinetā
Priekuļu vecajā mācību korpusā - Bibliotēkā
 1. Darbiniekam tiešo darba pienākumu veikšanai un mācību procesa organizēšanai izmantojamas drukāšanas iekārtas, kas pievienotas Datortehnikai lokāli un tīklā, vadoties pēc ekonomiskuma pricipa, kā arī  Audzēknim norādītajās kopējās drukāšanas un kopēšanas vietās.

Autortiesības

 1. Izmantojot PT tīklā pieejamās datu bāzes un materiālus, jāievēro autortiesības, t.i. aizliegts nelegāli izmantot vai kopēt datu bāzēs esošo informāciju, to pārveidot, publicēt vai kopēt, izplatīt vai nodot trešajām personām, piedalīties tās izplatīšanā vai nodošanā trešajām personām, ja šīm darbībām ir komerciāls nolūks vai mērķis, vai veikt jebkuru citu autortiesību pārkāpumu, kurš par tādu atzīstams saskaņā ar LR likumdošanu.

Citi noteikumi

 1. Datortehnikas Lietotājiem jāievēro iekšējās kārtības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi un Noteikumi par Datortehnikas problēmu reģistrēšanu un novēršanas pasākumiem.
 2. Par šo noteikumu ievērošanu datorklasē atbild persona, kas ir atslēgusi attiecīgo datorklasi vai darbinieks, kurš vada nodarbību datorklasē; bibliotēkas lasītavā – dežūrējošais bibliotekārs; dienesta viesnīcas datortelpā – dežūrējošais administrators.
 3. Darbinieks ir atbildīgs par sev lietošanā nodoto Datortehniku.
 4. Tīšas vai nemākulīgas darbības rezultātā izdarītu Datortehnikas bojājumu remontu pilnā apmērā sedz bojājuma izraisītājs.
 5. Lietotājam pilnā apjomā, ieskaitot bojājumu novēršanas darba apmaksu, jāsedz zaudējumi, kas radušies PT Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā, lietojot Datortehniku. Lietotāja darbība/bezdarbība un tās rezultātā PT radītie zaudējumi  tiek fiksēti aktā, ko sastāda  IT pārzinis  kopā ar Darbinieku, kurš konstatēja Lietotāja darbības/bezdarbības rezultātā radīto Datortehnikas bojājumu. Aktu paraksta abi PT darbinieki un iepazīstina ar to Lietotāju, kurš vainojams zaudējumu radīšanā.
 6. Viesiem un audzēkņiem ir tiesības izmantot tikai bezvadu tīkla pieslēgumu ar nosaukumu “Free”. Citi datortīkla pieslēguma veidi Viesim un Audzēknim tiek uzskatīti kā apdraudējums PT datorsistēmai.
 7. Skolas telpās nav atļauts izmantot un uzstādīt personiskos piekļuves punktus, kā piemēram mobīlo telekomunāciju bezvadu rūterus, viedā telefona piekļuves punktu izveide (Mobīlais tīklājs) u.c., lai neradītu traucējumus PT bezvadu tīkla darbībā un neapdraudētu PT tīkla lietotāju drošību.
 8. Izņēmuma gadījumā ar atbildīga Darbinieka atļauju Viesim ir tiesības pievienot projekcijas vai skaņu iekārtas.