Pētniecisko darbu un atskaisu noformesana

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

AUDZĒKŅU PATSTĀVĪGI PĒTNIECISKO DARBU UN PRAKSES ATSKAIŠU IZSTRĀDES UN NOFORMĒŠANAS

KĀRTĪBA


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Kārtība reglamentē vienotas noformēšanas prasības patstāvīgi pētnieciskajiem darbiem un prakses atskaitēm, kurus mācību laikā skolēni izstrādā Priekuļu tehnikumā.

1.2. Šis dokuments nenosaka darbu iesniegšanas kārtību un termiņus.

1.3. Prakses atskaitēm saturiski jāatbilst prakses programmai.

1.4. Kvalifikācijas prakses atskaite ir mācību programmas nobeiguma darbs, kura mērķis ir:

 • 1.4.1. nodrošināt padziļinātu izvēlētās specialitātes apgūšanu;
 • 1.4.2. sekmēt analītisko un praktisko iemaņu veidošanu, parādot prasmi kritiski vērtēt notiekošo prakses uzņēmumā, analizēt un saistīt teoriju ar praksi.

2. Darba apjoms (bez pielikumiem)

2.1. Patstāvīgi pētnieciskā darba apjomu nosaka darba vadītājs.

2.2. Prakses atskaites apjomu nosaka prakses vadītājs.

3. Darba struktūra

Darba sastāvdaļas:
1. titullapa;
2. saturs;
3. ievads;
4. teorētiskā un praktiskā daļa;
5. secinājumi;
6. priekšlikumi;
7. izmantotie informācijas avoti;
8. pielikumi (ja tie nepieciešami).

4.Darba noformēšana


4.1. Iesniedzamo darbu sagatavo datorsalikumā uz A4 (210 x 297mm) formāta balta papīra lapām:

4.1.1. atstarpe starp rindām – 1,5 rindiņas (neiekļaujot titullapu un darbā ievietotās tabulas);

 • 4.1.2. atstarpei starp teksta pēdējo rindu un apakšnodaļas virsrakstu pievieno 12 pt;
 • 4.1.3. izmantoto informācijas avotu sarakstā atstarpe starp rindām: viena avota ietvaros rindstarpa viena, starp avotiem – atstarpe pēc rindkopas 12 pt;
 • 4.1.4. burtu lielums tekstā - 12 (Arial vai Times New Roman);
 • 4.1.5. nodaļu virsrakstu burtu lielums – 16 (ar lielajiem burtiem treknrakstā);
 • 4.1.6. apakšnodaļu burtu lielums – 14 (ar lielajiem burtiem treknrakstā);
 • 4.1.7. nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus centrē;
 • 4.1.8. burtu krāsa – melna.

4.2. Darbu noformē vienā lapas pusē, ievērojot šādas piemales:

 • 4.2.1. no kreisās malas 30 mm;
 • 4.2.2. no labās malas 15 mm;
 • 4.2.3. no augšas 20 mm;
 • 4.2.4. no apakšas 20 mm.

4.3. Katras teksta rindkopas pirmā rinda sākas ar 1,27 centimetru atkāpi.

4.4. Galveno un svarīgāko informāciju var grafiski izcelt:

 • 4.4.1. izceļamo daļu rakstot ar LIELAJIEM burtiem, bet ne garāku teksta daļu par vienu rindu;
 • 4.4.2. izceļamo daļu pasvītrojot vai retinot;
 • 4.4.3. lietojot atšķirīga biezuma burtus vai rakstot slīprakstā.

Izceļot tekstu viena darba ietvaros, nav ieteicams lietot atšķirīgus izcelšanas veidus.

 • 4.5. Darbā nedrīkst būt aizkrāsojumi un neatrunāti labojumi.
 • 4.6. Visas darbā ietilpstošās lapas numurē ar arābu cipariem, skaitot no titullapas, bet uz tās numuru nenorāda. Numuru sāk norādīt, sākot ar ievada lapu. Lapas numuru izvieto lapas apakšējās malas vidū bez punkta, iekavām vai citām zīmēm. Lapas numura fonta lielums -12.


5. Titullapa

5.1. Titullapa ir darba pirmā lapa. Prakses atskaitēm titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 1. pielikumu), patstāvīgi pētnieciskajiem darbiem titullapu noformē atbilstoši paraugam (sk. 2. pielikumu).

5.2. Titullapā jānorāda šāda informācija:

 • 5.2.1. mācību iestādes nosaukums;
 • 5.2.2. izglītības programma;
 • 5.2.3. kvalifikācija;
 • 5.2.4. izglītības ieguves forma;
 • 5.2.5. darba nosaukums;
 • 5.2.6. autors (grupa, vārds, uzvārds – nominatīvā);
 • 5.2.7. prakses vieta (prakses atskaitēm);
 • 5.2.8. darba vadītāja/ prakses vadītāju amats, vārds, uzvārds;
 • 5.2.9. darba izstrādāšanas vietas nosaukums, gads.


6. Saturs

6.1. Satura rādītāju ievieto nākamajā lapā aiz titullapas (sk. 3. pielikumu).

6.2. Satura rādītājā norāda nodaļu, apakšnodaļu virsrakstus, atrašanās lappusi. Darbā teorētiskās daļas nodaļu, apakšnodaļu virsrakstiem (kopā ar kārtas numuru) precīzi jāatbilst saturā norādītajam.

6.3. Atsevišķu pielikumu atrašanās sīkāk netiek norādīta.

6.4. Prakses atskaites saturu strukturē, ievērojot prakses programmā norādīto secību.


7. Ievads

7.1. Ievadā norāda izvēlētā temata aktualitāti. Prakses atskaitēs – prakses uzņēmuma nosaukumu, prakses laiku, prakses uzņēmuma izvēles pamatojumu.

7.2. Tematā skarto jautājumu teorētisko un praktisko nozīmi, atklājot savu attieksmi pret to (patstāvīgi pētnieciskajiem darbiem ).

7.3. Darba mērķi (pamatojoties uz temata aktualitāti/ prakses programmu, īsi formulē darba mērķi).

7.4. Darba uzdevumus (vadoties pēc darbam izvirzītā mērķa, nosaka tā sasniegšanai veicamos uzdevumus). Darba uzdevumus numurē.


8. Teorētiskā un praktiskā daļa

8.1. Vispārīgie noteikumi:

 • 8.1.1. darba saturu sadala nodaļās un apakšnodaļās, kurās izvirzīto uzdevumu secībā izklāsta tematu;
 • 8.1.2. darbā ir vismaz divas nodaļas, kuras ir sadalītas apakšnodaļās (izdala vismaz divas apakšnodaļas, jo vienu apakšnodaļu neizdala);
 • 8.1.3. lai izdalītu atsevišķu apakšnodaļu, tās tekstam jāaizņem vismaz puse no A4 lapas;
 • 8.1.4. patstāvīgi pētnieciskajos darbos ir teorētiskā un praktiskā daļa - to sadalījumu nosaka darba vadītājs;
 • 8.1.5. prakses atskaitēs saskaņā ar prakses programmu apraksta konkrētajā prakses vietā veiktos darbus, gūtās prasmes, saistot tās ar papildinātajām teorētiskajām zināšanām.

8.2. Nodaļas, apakšnodaļas un to virsraksti:

 • 8.2.1. nodaļas un to virsraksti jāsāk rakstīt jaunā lapā;
 • 8.2.2. apakšnodaļas un to virsrakstus turpina rakstīt tajā pašā lapā, ja zem to virsraksta iespējams ierakstīt vismaz četras teksta rindas;
 • 8.2.3. katrai nodaļai pirms nosaukuma norāda kārtas numuru atbilstoši satura rādītājam;
 • 8.2.4. katrai apakšnodaļai pirms nosaukuma norāda nodaļas numuru, kurā tā ietilpst, un apakšnodaļas kārtas numuru atbilstoši satura rādītājam (sk. 5. pielikumu).
 • 8.2.5. virsrakstiem jābūt īsiem un konkrētiem, tos nepasvītro un beigās punktu neliek;
 • 8.2.6. virsrakstiem, atšķirībā no teksta burtiem, jābūt izceltiem (saskaņā ar 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. punkta prasībām).

8.3. Atsauces uz darbā izmantotiem informācijas avotiem noformē, izmantojot informācijas avota pirmā elementa un datējuma metodi. Teksta daļas beigās vai attēla nosaukuma beigās apaļajās iekavās tiek norādīts izmantotā informācijas avota pirmais elements (autors vai nosaukums) un gads. Ja tiek izmantots tiešs citējums (citātu liek pēdiņās), tad aiz gada norāda arī attiecīgās lappuses numuru. Piemēram, … analizējot inflāciju, ir redzama sakarība starp ienākumiem un pieprasījumu. Ienākumu līmeni var ietekmēt nodarbinātība (Šenfelde, 2014).

Piemēram, … “vietas elements mārketinga komplektā nosaka, kādi sadales kanāli ir vispiemērotākie mērķa tirgum vai tā segmentiem un kāds apkalpošanas līmenis tajā jānodrošina” (Vadībzinības rokasgrāmata, 2002, 127. lpp.).

8.4. Tabulas un attēli (sk. 5. pielikumu):

 • 8.4.1. tabulas noformē, lapas labajā pusē ar arābu cipariem norādot tabulas kārtas numuru, tad tabulas virsrakstu (centrē pa vidu), tad pašu tabulu;
 • 8.4.2. tabulas numurē ar arābu cipariem pieaugošā secībā vienoti visā darbā;
 • 8.4.3. attēlus (visus zīmējumus, diagrammas, shēmas u.c. ilustrācijas) noformē, vispirms ievietojot attēlu, tad zem tā vienā rindā ar tā kārtas numuru raksta attēla nosaukumu;
 • 8.4.4. attēlus numurē ar arābu cipariem pieaugošā secībā vienoti visā darbā;
 • 8.4.5. aiz attēla nosaukuma punktu neliek;
 • 8.4.6. ja attēls nav autora radīts, aiz nosaukuma norāda tā avotu;
 • 8.4.7. uz visiem attēliem un tabulām tekstā ievieto atsauci.

Piemēram, …(sk. 1.att.).

8.5. Saīsinājumi un to lietošana:

 • 8.5.1. saīsinājumi jālieto saskaņā ar MK 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 1. pielikumu “Saīsinājumi, kurus var neatrunāt dokumentā”;
 • 8.5.2. ja dokumentā bieži atkārtojas vārdkopas/ nosaukumi, pieļaujams to saīsinājums, aiz pirmajā reizē uzrakstītas vārdkopas iekavās ierakstot vārdu “turpmāk – “ un attiecīgo saīsinājumu.

         Piemēram,Priekuļu tehnikums (turpmāk  – PT).

9. Secinājumi

9.1. Secinājumi tiek veidoti kā īsa tēze – katrā secinājumā viens vai divi teikumi.

9.2. Patstāvīgi pētnieciskā darba secinājumos jāizsaka savs viedoklis par pētīto tēmu.

9.3. Prakses atskaites secinājumi izriet no praksē paveiktā darba, novērtējot iegūtās prasmes un papildinātās zināšanas. Jāparāda paša praktikanta domas, spriedumi, atziņas.

9.4. Pareizi formulēts secinājums atbild uz jautājumu “Kā ir?”, nevis “Kā būtu jābūt?”.

9.5. Secinājumus numurē.


10. Priekšlikumi

10.1. Secinājumos atklāto problēmu tālākai risināšanai audzēknis izvirza konkrētus, pamatotus priekšlikumus.

10.2. Priekšlikumiem jābūt konkrētiem un izpildāmiem. Piemēram, nekonkrēti, grūti izpildāmi priekšlikumi:

“Paaugstināt darba ražīgumu.”

“Darbiniekiem uzlabot datorlietošanas prasmes.”

Piemēram, konkrēti, izpildāmi priekšlikumi:

“Lai paaugstinātu darba ražīgumu, izstrādāt amata aprakstus un precizēt katra darbinieka pienākumus.”

“Darbiniekiem uzlabot datorprogrammas Excel 2010 lietošanas prasmes.”

10.3. Priekšlikumus numurē.

11. Izmantotie informācijas avoti

11.1. Izmantoto informācijas avotu sarakstā ievieto visus darbā izmantotos avotus (bibliogrāfiskās norādes), kam bijusi nozīme darba tapšanā. Tas nozīmē, ka sarakstā obligāti jāiekļauj visi tie informācijas avoti, uz kuriem tekstā dotas atsauces.

11.2. Izmantoto informācijas avotu sarakstu izstrādā, bibliogrāfiskās norādes grupējot konkrētā secībā (sk. 4. pielikumu). Vispirms norāda normatīvos aktus (likumus, noteikumus) latīņu alfabēta secībā. Tad norāda grāmatas un publikācijas žurnālos, laikrakstos, interneta resursos (atsevišķi grupēti netiek) latīņu alfabēta secībā. Tad norāda nepublicētos materiālus latīņu alfabēta secībā. Tad norāda izmantotos avotus kirilica (krievu, ukraiņu, bulgāru u.c. valodās) alfabēta secībā (atsevišķi grupēti netiek).

11.3. Bibliogrāfiskajās norādēs iekļautie elementi, to secība, kā arī dalītājzīmju lietojums noteikts saskaņā ar standartu LVS ISO 690:2010 Informācija un dokumentācija.

 • 11.3.1. Grāmatas

                       Autora uzvārds, iniciāļi. Grāmatas nosaukums (slīprakstā). Izdošanas vieta: izdevējs, gads.

            Ja autoru ir vairāk nekā trīs, norāda pirmos trīs autorus, pārējos aizstājot ar frāzes “un citi” saīsinājumu “u.c.”.

            Ja autori nav uzrādīti, tad pirmais elements ir grāmatas nosaukums.

            Ja grāmatas izdošanas gads nav uzrādīts, bet to var aptuveni noteikt, tad gadu raksta kvadrātiekavās. Ja to noteikt nevar, kvadrātiekavās raksta – [bez gada].

            Piemēram,

Šenfelde, M. Makroekonomika. Rīga: RTU, 2012.

Platais, I., Graudiņš, P. Gāzapgāde. 2. daļa. Dabasgāzes gāzapgādes sistēmu izveide, ierīkošana un apkope. Rīga: RTU, 2008.

Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. Red. R. Helers. Rīga: Zvaigzne ABC, [2002].

 • 11.3.2. Publikācijas žurnālos, laikrakstos

                        Autora uzvārds, iniciāļi. Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums (slīprakstā). Izdošanas gads, sējums vai numurs, lappušu numuri.

                        Ja autors nav uzrādīts, tad pirmais elements ir publikācijas nosaukums.

Piemēram,

Krēsliņš, A., Borodiņecs, A. Dzīvojamo ēku ventilācijas sistēma. Latvijas Būvniecība. 2010, Nr. 1, 38. - 39. lpp.

Apkope rudenī. IC Informācija. 2016, Nr. 11, 58. – 59. lpp.

 • 11.3.3. Publikācijas interneta resursos

                        Autora uzvārds, iniciāļi. Publikācijas nosaukums (slīprakstā) [tiešsaiste]. Vietne, gads [skatīts …]. Pieejams: interneta adrese – norāda precīzu saiti uz avotu.

            Ja autors nav uzrādīts, tad pirmais elements ir publikācijas nosaukums.

Piemēram,

Smirnovs, A. Enerģijas patēriņa uzskaite un regulēšana [tiešsaiste]. Baltijas Vides forums, 2011 [skatīts 11.04.2016.]. Pieejams:

http://www.bef.lv/data/file/05_Paterina_uzskaite_Smirnovs.pdf

Autopārvadājumu likums [tiešsaiste]. Latvijas Republikas tiesību akti, 1995 [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=36720

Detaļu alvošana – kvalitātes pamats [tiešsaiste]. Auto Premium, 2014 [skatīts 16.12.2016.]. Pieejams: http://www.autopremium.lv/tehnologijas/

12. Pielikumi

12.1. Aiz izmantoto informācijas avotu saraksta tiek ievietota lapa (sk. 6. pielikumu), uz kuras ir tikai nodaļas virsraksts “PIELIKUMI” (lapu norāda satura rādītājā). Tālāk seko pielikumi, kas ir numurēti lapas darba laukuma augšējā labajā stūrī ar arābu cipariem, un tiem ir virsraksti (sk. 7. pielikumu).

12.2. Pielikumos tiek ievietoti materiāli, ko autors nevēlas iekļaut darba nodaļu saturā, vai arī tie ir pārāk apjomīgi (piemēram, attēls aizņem vairāk par trešdaļu no lapas darba laukuma), lai iekļautu pamattekstā. Tie palīdz izprast tekstu, atspoguļo pētnieciskā darba rezultātus. Visbiežāk pielikumi ir dokumentu paraugi, plāni, normatīvu tabulas, uzskates līdzekļu un anketu paraugi u.tml.

12.3. Materiālu oriģinālu kopijas var būt noformētas ar teksta vai datu aizklājumiem, atbilstoši uzņēmumu iepriekš izvirzītajām prasībām. Ievietotie anketu paraugi ir neaizpildīti.

12.4. Liela izmēra pielikumus saloka, lai tie būtu A4 formātā . Maza izmēra pielikumus (vizītkartes u.tml.) ievieto aploksnēs. Aploksni noformē kā pielikuma lapu.

12.5. Uz visiem pielikumiem ir jānorāda atsauce darbā.


13. Darba formāts iesniegšanai

13.1.    Patstāvīgi pētniecisko darbu iesniedz elektroniskā vai papīra formātā (formātu nosaka darba vadītājs). Darbu papīra formātā ievieto plastikāta A4 ātršuvējā ar caurspīdīgu vāku. Atsevišķas lapas dokumentu kabatiņās neievieto.

13.2.    Prakses atskaiti iesniedz elektroniskā vai papīra formātā (formātu nosaka prakses vadītājs). Atskaiti papīra formātā iesien ar plastmasas spirāli.


Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību metodiskās komisijas vadītāja                          (personiskais paraksts)                     S. Laiviņa

Mācību priekšmeta “Dokumentu pārvaldība” skolotāja                                                             (personiskais paraksts)                     M. Eihentāle

Mācību priekšmeta “Informātika” skolotāja                                                                            (personiskais paraksts)                      Z. Dubova

AKCEPTĒTS

Komerczinību, administrēšanas un sociālo zinību metodiskajā komisijā                                                                                           28.12.2016.

“Audzēkņu patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes un noformēšanas kārtība” stājas spēkā 2017. gada 9. janvārī. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2014. gada 23. aprīļa  noteikumi  „Audzēkņu referātu, patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes, noformēšanas noteikumi”.