Prakses kārtība

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

PRIEKUĻU TEHNIKUMA

PRAKTISKO MĀCĪBU VAI KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES

IZPILDES KĀRTĪBA

Īssavilkums audzēkņiem

Prakses dokumenti praktikantam

1 Praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses organizēšanai nepieciešamie dokumenti:

1.1 praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses programma [saite];

1.2 prakses pieteikuma datu lapa [saite;]

1.3 prakses vietu datu bāze [saite;]

1.4 praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses pieteikuma veidlapa [saite];

1.5 prakses dienasgrāmata [saitedienasgrāmata Angļu valodā]

1.6 līgums par kvalifikācijas praksi vai praktiskām mācībām [parauga Saite], [parauga angļu valodā Saite];

1.7 vienošanās par prakses līguma pārtraukšanu veidlapa [parauga Saite];

1.8 praktikanta raksturojums[parauga Saite], [parauga angļu valodā Saite];

1.8 praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaite - dokuments, kura saturu un apjomu nosaka prakses vadītājs, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;

Pirms prakses

1.9 ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma informē prakses vadītāju par prakses vietu paša izvēlētā uzņēmumā/ iestādē (pretējā gadījumā prakse jāveic mācību iestādes piedāvātajā prakses vietā vai Priekuļu tehnikumā);

1.10 lai iegūtu datus par prakses vietu, kas nepieciešami pieteikumam, kā arī informētu prakses uzņēmumu par prakses programmu, izglītojamais izdrukā prakses pieteikuma datu lapu, dodas uz prakses vietu un saņem prakses uzņēmuma pārstāvja parakstu par piekrišanu pieņemt izglītojamo praksē;

1.11 parakstītu prakses pieteikuma datu lapu izglītojamais iesniedz prakses vadītājam;

1.12 aizpilda prakses vietas pieteikuma veidlapu atbilstoši datiem par prakses uzņēmumu pieteikuma datu lapā;

1.13 prakses uzņēmums ir pieteikts, ja izpildīti 11.1. līdz 11.4. punkti;

1.14 paraksta prakses līgumu, ko saņem no prakses vadītāja (nepilngadīgajiem līgumu paraksta arī vecāki vai to pārstāvis), un nodod parakstīšanai prakses uzņēmumā;

1.15 prakses vietā parakstītu līgumu vai tā skenētu kopiju nosūta uz Priekuļu tehnikumu pa pastu, adresējot direktora vietniekam attīstības jomā vai uz e- pastu prakse@pt.edu.lv, vai nododot personīgi prakses vadītājam vai direktora vietniekam attīstības jomā;

 

2. Par prakses veikšanai nepiemērotiem tiek uzskatīti ģimenes uzņēmumi (šis punkts neattiecas uz izglītojamiem neklātienes studiju programmās). Prakse ģimenes uzņēmumā būtiski ierobežo pieredzes daudzveidību un programmas apguves kvalitāti.

3. Praktisko mācību vai kvalifikācijas praksi iestādēs/uzņēmumos izglītojamie uzsāk saskaņā ar mācību procesa grafiku [saite].

4. praktisko mācību vai kvalifikācijas prakse turpinās līdz pilnīgai tās izpildei (ja prakses turpinājumu nav iespējams iekļaut mācību procesa grafikā un iegūt vērtējumu, izglītojamais netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena tam paredzētajā mācību gadā);

5. prakses darbi ir veicami saskaņā ar prakses programmu - ja prakses programma konkrētajā prakses uzņēmumā nav pilnībā izpildāma, izgītojamajam pašmācības ceļā jāapgūst temati,  kuru apguvi nespēj nodrošināt prakses vieta vai jāmaina prakses vieta;

Prakses laikā

5.1 saskaņā ar mācību procesa grafiku un līgumā noteiktajā laikā ierodas prakses uzņēmumā - attaisnojums par savlaicīgu prakses neuzsākšanu vai kavējumiem prakses laikā ir tikai ārsta izsniegts dokuments, par ko izglītojamais konkrētajā datumā veic ierakstu prakses dienasgrāmatā un dokumenta oriģinālu iesniedz kopā ar dienasgrāmatu;

5.2 par neierašanos praksē un iemesliem izglītojamais savlaicīgi informē prakses vadītāju no prakses vietas un prakses vadītāju no izglītības iestādes;

5.3 ja praktisko mācību vai kvalifikācijas prakse netiek apmeklēta  bez attaisnojoša iemesla, izglītojamais raksta paskaidrojumu, adresētu prakses vadītājam no izglītības iestādes - prakses laiks tiek pagarināts, un kavētās stundas ir jāatstrādā (katrs gadījums tiek individuāli izvērtēts);

5.4 prakses laikā, reizi mēnesī, aizpilda prakses dienasgrāmatu saskaņā ar  veiktajiem darbiem un līdz nākamā mēneša 5. datumam vai īsākā termiņā  nodod ikmēneša dienasgrāmatas atskaiti izvērtēšanai prakses vadītājam no prakses vietas, kā arī elektroniski uz e-pastu nosūta prakses vadītājam no izglītības iestādes (skenētu vai fotografētu kopiju);

5.6 prakses laikā prakses vietā ievēro darba drošības prasības un uzņēmuma iekšējo kārtību;

5.7 prakses beigās apkopo prakses dienasgrāmatas lapas par visu periodu, aprēķina kopējās nostrādātās stundas, kā arī, ja nepieciešams, dienasgrāmatai  pievieno ārsta izsniegtos kavējumu attaisnojošos dokumentus;

5.8 izglītojamā veiktos darbus prakses vietā vērtē 10 ballu sistēmā vai ar ieskaitīts/neieskaitīts;

5.9 izglītojamajam prakses laikā jāizstrādā  praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaite saskaņā ar prakses vadītāja norādījumiem un Priekuļu tehnikuma normatīvu “Audzēkņu patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes un noformēšanas kārtība” (ja nav noteikts citādi, tad prakses atskaite ir paplašināts dienasgrāmatā minēto un programmā noteikto darbu izpildes apskats, kas nav pretrunā ar uzņēmuma komercnoslēpumu un ierobežotas pieejamības informācijas publiskošanu - nenorāda amatpersonu vārdus, uzvārdus, personu kodus, naudas summas;  noformēts ar fotogrāfijām, attēliem un iesniegts elektroniskā formātā);

Pēc prakses beigām

6. ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms prakses aizstāvēšanas iesniedz prakses vadītājam no izglītības iestādes:

6.1. prakses atskaiti;

6.2. prakses dienasgrāmatu;

6.3. praktikanta raksturojumu (prakses uzņēmuma rakstisku atsauksmi;

6.4. līguma par praksi oriģinālu, ja tas nav izdarīts iepriekš.

7. Par prakses aizstāvēšanu tiek uzskatīta tāda pārbaude,  kurā iespējams pārliecināties par izglītojamā praksē veiktajiem darbiem,  iegūto pieredzi un atziņām par profesijas darba specifiku atbilstoši profesijas standarta prasībām. Prakses aizstāvēšanā var tikt veikta praktisku uzdevumu pārbaude, lai pārliecinātos par izglītojamā praksē gūtajām iemaņām.

Vērtēšana

8. Novērtējot praktisko mācību vai kvalifikācijas praksi un izliekot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā: prakses vadītāja vērtējums par prakses atskaiti, praksē veikto darbu prezentācija, praktikanta raksturojums no prakses vietas, dokumentu iesniegšanas regularitāte un to kvalitāte. Ja prakse tiek veikta vairākās daļās, tiek izlikts viens kopējs vērtējums par visām prakses daļām, sekmju uzskaites sistēmā norādot vērtējumus katrai prakses daļai un galīgo vērtējumu.

9.praktisko mācību vai kvalifikācijas praksē ir vērtējums, ja izglītojamais:

9.1.1 ir nostrādājis 80% vai lielākā apmērā mācību plānā paredzēto stundu skaitu;

9.1.2 ir noformējis ierakstus prakses dienasgrāmatā par veiktajiem darbiem praksē vai ierakstus par slimību un pielikumā pievienojis ārsta izsniegtas zīmes oriģinālu (ir izsekojamas visas prases laika stundas);

9.1.3 ir izpildījis praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses programmā minētās tēmas, ko apliecina ieraksti prakses dienasgrāmatā un praktikanta raksturojumā;

9.1.4 ir iesniedzis prakses vadītājam visus nepieciešamos praksi apliecinošos dokumentus;

9.1.5 ir izstrādājis praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaiti un prezentējis praksē veiktos darbus;

9.2 Par prakses atskaites iesniegšanu pēc noteiktā termiņa bez objektīva un attaisnojoša iemesla tiek samazināts prakses vērtējums.

9.3 prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā, izmantojot šādus kritērijus un to nozīmīgumu kopējā vērtējumā:

Nr. p.k.

Vērtējuma

pozīcijas

Kritēriji

   Procentuālā

daļa kopējā

vērtējumā

1.

Prakses atskaite

Prakses atskaites saturs un noformējums saskaņā ar prakses vadītāja norādēm un Priekuļu tehnikuma normatīvu “Audzēkņu patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes un noformēšanas kārtība”.

40%

2.

Praksē veikto darbu

prezentācija

Prezentācijas saturs un noformējums. Veikto darbu, iegūto zināšanu un prasmju atspoguļojums. Spēja atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.

30%

3.

Praktikanta

raksturojums

(no prakses

vietas)

Vērtējums 10 ballu sistēmā.

10%

4.

Prakses norises kontrole un dokumentu noformēšana

Prakses vadītāju (no izglītības iestādes un no prakses vietas) vērtējumi par praktikanta darbu. Ikmēneša atskaites.

10%

5.

Prakses

dokumentu

iesniegšana prakses vadītājam (no izglītības iestādes)

Nepieciešamo dokumentu veidi.

Noteiktā termiņa ievērošana.

10%

 

    1. ja kāda no vērtējuma pozīcijām  tiek novērtēta ar „neieskaitīts", tad praksi kopumā nevar ieskaitīt;
    2. laikā līdz atkārtotai prakses aizstāvēšanas komisijai mācību rezultātu uzskaites žurnālā praktisko mācību vai kvalifikācijas praksei nav vērtējuma (nv), kas stipendiju komisijā tiek uzskatīts par akadēmisku parādu.
Priekuļu tehnikuma
direktora vietnieks attīstības jomā A. Ļubinskis