Praktisko macibu vai kvalifikacijas prakses izpildes kārtība

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

PRIEKUĻU TEHNIKUMA

PRAKTISKO MĀCĪBU VAI KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES

IZPILDES KĀRTĪBA

24.03.2017.

Priekuļu tehnikums, pamatojoties uz MK 20.11.2012. noteikumiem Nr. 785 „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” un IZM 12.05.2006. kārtību Nr. 24 „Prakses dienasgrāmatas izgatavošanas un aizpildīšanas kārtība”, kā arī MK 06.03.2007. noteikumiem Nr. 165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, izstrādājis praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses izpildes kārtību.

1.    Prakse ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir :

                1.1.    nostiprināt izglītojamo teorētiskās zināšanas praksē;

                1.2.    sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu;

                1.3.    sagatavot izglītojamos patstāvīgam darbam atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.

2.    Praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakse tiek organizēta:

                2.1.    saskaņā ar iegūstamās kvalifikācijas mācību plānu;

                2.2.    saskaņā ari mācību iestādes mācību procesa grafiku.

3.    Atbilstoši praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses programmai praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakse tiek organizēta valsts un pašvaldību iestādēs vai jebkura tipa uzņēmumos.

4.    Par prakses veikšanai nepiemērotiem tiek uzskatīti ģimenes uzņēmumi (šis punkts neattiecas uz izglītojamiem neklātienes studiju programmās). Prakse ģimenes uzņēmumā būtiski ierobežo pieredzes daudzveidību un programmas apguves kvalitāti.

5.    Par praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses plānošanu un metodisko nodrošinājumu atbild direktora vietnieks izglītības jomā.

6.    Par praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses dokumentu sagatavošanu un apkopošanu, prakses vadītāju atskaitēm un prakses noslēguma dokumentāciju atbild direktora vietnieks attīstības jomā.

7.    Praktisko mācību vai kvalifikācijas praksi iestādēs/uzņēmumos izglītojamie uzsāk saskaņā ar mācību procesa grafiku [saite].

8.    Praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses organizēšanai nepieciešamie dokumenti:

                8.1.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses programma [saite];

                8.2.    prakses pieteikuma datu lapa [saite];

                8.3.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses pieteikuma veidlapa [saite];

                8.4.    Prakses vietu datu bāze [saite]

                8.5.    prakses dienasgrāmata saite, *paraugs angļu valodā saite

                8.6.    līgums par kvalifikācijas praksi vai praktiskām mācībām parauga Saite, *paraugs angļu valodā Saite];

                8.7.    vienošanās par prakses līguma pārtraukšanu veidlapa parauga Saite];

                8.8.    praktikanta raksturojums parauga Saite], *paraugs angļu valodā Saite];


                8.9.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses norises apsekošanas brauciena pieteikums [Saite];

             8.10.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses norises un pārbaudes anketas un žurnāls [Saite];

             8.11.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaite - dokuments, kura saturu un apjomu nosaka prakses vadītājs, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus;

             8.12.    prakses vērtējuma protokols [saite].

9.    Prakses vadītājs no izglītības iestādes (turpmāk  – prakses vadītājs) kontrolē praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses norisi.

'10.   'Prakses vadītāja pienākumi:

             10.1.    prakses vadītājs izpilda direktora rīkojumā par kvalifikācijas praksi vai praktiskām mācībām uzņēmumā norādītās prasības noteiktajos termiņos;

             10.2.    iepazīstina izglītojamos ar kvalifikācijas prakses vai praktisko mācību programmu, darba izpildes uzdevumiem, prakses atskaites izstrādes prasībām, informācijas par prakses uzņēmumu iesniegšanas un veidlapu noformēšanas kārtību (izglītojamie ar personisko parakstu drošības instruktāžu žurnālā apliecina, ka ir informēti par prakses norises kārtību);

             10.3.    organizē un atgādina izglītojamiem par nepieciešamajiem datiem un veidlapu aizpildīšanu, lai ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma visu praktikantu dati būtu iesniegti direktora vietniekam attīstības jomā;

             10.4.    ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma informē direktora vietnieku attīstības jomā, nosakot datumus, ja tas nepieciešams, kad prakses periodā plānota tikšanās ar izglītojamiem Priekuļu tehnikumā (informācija nepieciešama līguma izstrādei);

             10.5.    ne vēlāk kā  20 dienas pirms prakses sākuma saņem līgumus par kvalifikācijas praksi vai praktiskām mācībām (turpmāk - līgums), parakstītus no Priekuļu tehnikuma puses, saskaņā ar prakses programmu aizpilda brīvās ailes, kas attiecas uz stundu sadalījumu prakses uzņēmumā un izglītības iestādē, un izsniedz izglītojamiem;

             10.6.    ne vēlāk kā 5 dienas pēc prakses sākuma iesniedz direktora vietniekam attīstības jomā plānoto praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses pārbaudes grafiku (uzrādot vietu un iespējamos datumus);

             10.7.    prakses vadītājs kontrolē prakses norisi vismaz reizi mēnesī, apmeklējot prakses vietas, sazinoties pa tālruni vai elektroniski ar prakses vadītājiem uzņēmumā,  uzskaitot un izvērtējot iesniegtās ikmēneša prakses dienasgrāmatu atskaites, aizpildot praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses norises un pārbaudes uzskaites žurnālu un veidlapas (uzdevuma viekšanai iespējams saņemt mobilā interneta pieejas ierīci un planšetdatoru, to piesakot direktora vietniekam attīstības jomā vismaz 5 dienas pirms paredzētā prakses norises kontroles datuma);

             10.8.    plāno  prakses norises pārbaudes maršrutus tā, lai nepārsniegtu 25 km uz audzēni visā prakses periodā. Šis kārtības punkts nav attiecināms uz Jauniešu garantijas projekta grupu praksi;

             10.9.    veic ierakstus elektroniskajā mācību rezultātu uzskaites žurnālā „Mykoob” par praktiskām mācībām vai kvalifikācijas praksi;

          10.10.    ieraksta galīgo prakses vērtējumu mācību rezultātu uzskaites žurnālā „Mykoob” vienas darba dienas laikā pēc izglītojamā praksē veikto darbu prezentācijas;

          10.11.    ja prakse turpinās vairākus semestrus, tad galīgo vērtējumu prakses vadītājs izliek, ņemot vērā sekmes arī iepriekšējās praksēs - ja kādā no prakses daļām ir iegūts nesekmīgs vērtējums, tad netiek izlikts sekmīgs galīgais prakses vērtējums;

          10.12.    nekavējoties informē direktora vietnieku attīstības jomā, ja konstatē, ka izglītojamais neapmeklē praksi bez attaisnojoša iemesla;

          10.13.    konsultē praktikantu ar prakses norisi saistītos jautājumos;

          10.14.    organizē prakses aizstāvēšanu pēc prakses beigām saskaņā ar rīkojumu un mācību procesa grafiku sadarbībā ar stundu plānotāju un prakses aizstāvēšanas komisiju;

          10.15.    pieprasa, apkopo un nodod prakses veikšanu apliecinošos dokumentus (prakses dienasgrāmata, praktikanta raksturojums, līguma oriģināls, prakses vērtējuma protokols) direktora vietniekam attīstības jomā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc prakses aizstāvēšanas.

11.    Izglītojamo pienākumi:

             11.1.    ne vēlāk kā 30 dienas pirms prakses sākuma informē prakses vadītāju par prakses vietu paša izvēlētā uzņēmumā/ iestādē (pretējā gadījumā prakse jāveic mācību iestādes piedāvātajā prakses vietā vai Priekuļu tehnikumā);

             11.2.    lai iegūtu datus par prakses vietu, kas nepieciešami pieteikumam, kā arī informētu prakses uzņēmumu par prakses programmu, izglītojamais izdrukā prakses pieteikuma datu lapu, dodas uz prakses vietu un saņem prakses uzņēmuma pārstāvja parakstu par piekrišanu pieņemt izglītojamo praksē;

             11.3.    parakstītu prakses pieteikuma datu lapu izglītojamais iesniedz prakses vadītājam;

             11.4.    aizpilda prakses vietas pieteikuma veidlapu atbilstoši datiem par prakses uzņēmumu pieteikuma datu lapā;

             11.5.    prakses uzņēmums ir pieteikts, ja izpildīti 11.1. līdz 11.4. punkti;

             11.6.    paraksta prakses līgumu, ko saņem no prakses vadītāja (nepilngadīgajiem līgumu paraksta arī vecāki vai to pārstāvis), un nodod parakstīšanai prakses uzņēmumā;

             11.7.    prakses vietā parakstītu līgumu vai tā skenētu kopiju nosūta uz Priekuļu tehnikumu pa pastu, adresējot direktora vietniekam attīstības jomā vai uz e-pastu prakse@pt.edu.lv, vai nododot personīgi prakses vadītājam vai direktora vietniekam attīstības jomā;

              11.8.   saskaņā ar mācību procesa grafiku un līgumā noteiktajā laikā ierodas prakses uzņēmumā - attaisnojums par savlaicīgu prakses neuzsākšanu vai kavējumiem prakses laikā ir tikai ārsta izsniegts dokuments, par ko izglītojamais konkrētajā datumā veic ierakstu prakses dienasgrāmatā un dokumenta oriģinālu iesniedz kopā ar dienasgrāmatu;

             11.9.    par neierašanos praksē un iemesliem izglītojamais savlaicīgi informē prakses vadītāju no prakses vietas un prakses vadītāju no izglītības iestādes;

          11.10.    prakses laikā, reizi mēnesī, aizpilda prakses dienasgrāmatu saskaņā ar  veiktajiem darbiem un līdz nākamā mēneša 5. datumam vai īsākā termiņā  nodod ikmēneša dienasgrāmatas atskaiti izvērtēšanai prakses vadītājam no prakses vietas, kā arī elektroniski uz e-pastu nosūta prakses vadītājam no izglītības iestādes (skenētu vai fotografētu kopiju);

          11.11.    prakses laikā prakses vietā ievēro darba drošības prasības un uzņēmuma iekšējo kārtību;

          11.12.    prakses beigās apkopo prakses dienasgrāmatas lapas par visu periodu, aprēķina kopējās nostrādātās stundas, kā arī, ja nepieciešams, dienasgrāmatai  pievieno ārsta izsniegtos kavējumu attaisnojošos dokumentus;

          11.13.    ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms prakses aizstāvēšanas iesniedz prakses vadītājam no izglītības iestādes:

11.11.1. prakses atskaiti;

11.11.2. prakses dienasgrāmatu;

11.11.3. praktikanta raksturojumu (prakses uzņēmuma rakstisku atsauksmi;

11.11.4. līguma par praksi oriģinālu, ja tas nav izdarīts iepriekš.

'12.   'Papildu nosacījumi:

             12.1.    gadījumos, kad prakses norises pārbaudes saskaņā ar prakses vadītāja iesniegtajiem plānoto pārbaužu laikiem notiek atvaļinājuma periodā, prakses vadītājs ar rīkojumu tiek atsaukts no atvaļinājuma, un neizmantotās atvaļinājuma dienas tiek piešķirtas citā laikā;

             12.2.    izglītojamā veiktos darbus prakses vietā vērtē 10 ballu sistēmā vai ar ieskaitīts/neieskaitīts;

             12.3.    prakses darbi ir veicami saskaņā ar prakses programmu - ja prakses programma konkrētajā prakses uzņēmumā nav pilnībā izpildāma, izgītojamajam pašmācības ceļā jāapgūst temati,  kuru apguvi nespēj nodrošināt prakses vieta vai jāmaina prakses vieta;

             12.4.    izglītojamajam prakses laikā jāizstrādā  praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaite saskaņā ar prakses vadītāja norādījumiem un Priekuļu tehnikuma normatīvu “Audzēkņu patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes un noformēšanas kārtība” (ja nav noteikts citādi, tad prakses atskaite ir paplašināts dienasgrāmatā minēto un programmā noteikto darbu izpildes apskats, kas nav pretrunā ar uzņēmuma komercnoslēpumu un ierobežotas pieejamības informācijas publiskošanu - nenorāda amatpersonu vārdus, uzvārdus, personu kodus, naudas summas;  noformēts ar fotogrāfijām, attēliem un iesniegts elektroniskā formātā);

             12.5.    ja praktisko mācību vai kvalifikācijas prakse netiek apmeklēta  bez attaisnojoša iemesla, izglītojamais raksta paskaidrojumu, adresētu prakses vadītājam no izglītības iestādes - prakses laiks tiek pagarināts, un kavētās stundas ir jāatstrādā (katrs gadījums tiek individuāli izvērtēts);

             12.6.    nepieciešamības gadījumā prakses vieta var tikt mainīta, saskaņojot ar prakses vadītāju  un direktora vietnieku attīstības jomā, kurš veic ierakstu reģistrācijas žurnālā par prakses vietas maiņu un reģistrē jauno līgumu (izglītojamais iesniedz  praktikanta raksturojumu no iepriekšējas prakses vietas un kārto vienošanos par līguma pārtraukšanu).

13.    Direktora vietnieks izglītības jomā ar rīkojumu  nosaka praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses aizstāvēsanas komisijas sastāvu.

14.    Par prakses aizstāvēšanu tiek uzskatīta tāda pārbaude,  kurā iespējams pārliecināties par izglītojamā praksē veiktajiem darbiem,  iegūto pieredzi un atziņām par profesijas darba specifiku atbilstoši profesijas standarta prasībām. Prakses aizstāvēšanā var tikt veikta praktisku uzdevumu pārbaude, lai pārliecinātos par izglītojamā praksē gūtajām iemaņām.

15.    Par prakses atskaites iesniegšanu pēc noteiktā termiņa bez objektīva un attaisnojoša iemesla tiek samazināts prakses vērtējums.

16.    Novērtējot praktisko mācību vai kvalifikācijas praksi un izliekot galīgo vērtējumu, tiek ņemti vērā: prakses vadītāja vērtējums par prakses atskaiti,  praksē veikto darbu prezentācija, praktikanta raksturojums no prakses vietas, dokumentu iesniegšanas regularitāte un to kvalitāte. Ja prakse tiek veikta vairākās daļās, tiek izlikts viens kopējs vērtējums par visām prakses daļām, sekmju uzskaites sistēmā norādot vērtējumus katrai prakses daļai un galīgo vērtējumu.

17.    Direktora vietnieks attīstības jomā apkopo prakses vadītāja iesniegtos dokumentus, aizpildot veidlapu „Praktisko mācību un kvalifikācijas prakses norises dokumenti” un mācību gada beigās iesniedz izglītības iestādes arhīvā atbilstoši nomenklatūrai.

18.    Praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses norisi pēc nepieciešamības kontrolē direktora vietnieks attīstības jomā, noformējot aktu un pievienojot prakses vērtējuma protokolam.

19.    Kvalifikācijas praksei netiek pielaisti audzēkņi, kam kādā no priekšmetiem nav galīgā vērtējuma, un lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, spēkratu mehāniķa, lauku īpašuma apsaimniekotāja vai citās kvalifikācijās, kuru programmā paredzēta traktorvadīšanas apmācība, nav saņemta mācību karte, kas apliecina audzēkņa gatavību kārtot Valsts eksāmenu traktorvadīšanas tiesību iegūšanai. Kavlifikācijas praksei šie audzēkņi tiek pielaisti pēc pilnīgas šo saistību nokārtošanas.

20.    Vērtēšana:

             20.1.    praktisko mācību vai kvalifikācijas praksē ir vērtējums, ja izglītojamais:

                            20.1.1.    ir nostrādājis 80% vai lielākā apmērā mācību plānā paredzēto stundu skaitu;

                            20.1.2.    ir noformējis ierakstus prakses dienasgrāmatā par veiktajiem darbiem praksē vai ierakstus par slimību un pielikumā pievienojis ārsta izsniegtas zīmes oriģinālu (ir izsekojamas visas prases laika stundas);

                            20.1.3.    ir izpildījis praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses programmā minētās tēmas, ko apliecina ieraksti prakses dienasgrāmatā un praktikanta raksturojumā;

                            20.1.4.    ir iesniedzis prakses vadītājam visus nepieciešamos praksi apliecinošos dokumentus;

                            20.1.5.    ir izstrādājis praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses atskaiti un prezentējis praksē veiktos darbus;

             20.2.    praktisko mācību vai kvalifikācijas prakse turpinās līdz pilnīgai tās izpildei (ja prakses turpinājumu nav iespējams iekļaut mācību procesa grafikā un iegūt vērtējumu, izglītojamais netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena tam paredzētajā mācību gadā);

             20.3.    prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā, izmantojot šādus kritērijus un to nozīmīgumu kopējā vērtējumā:

Nr. p.k.

Vērtējuma

pozīcijas

Kritēriji

   Procentuālā

daļa kopējā

vērtējumā

1.

Prakses atskaite

Prakses atskaites saturs un noformējums saskaņā ar prakses vadītāja norādēm un Priekuļu tehnikuma normatīvu “Audzēkņu patstāvīgi pētniecisko darbu un prakses atskaišu izstrādes un noformēšanas kārtība”.

40%

2.

Praksē veikto darbu

prezentācija

Prezentācijas saturs un noformējums. Veikto darbu, iegūto zināšanu un prasmju atspoguļojums. Spēja atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.

30%

3.

Praktikanta

raksturojums

(no prakses

vietas)

Vērtējums 10 ballu sistēmā.

10%

4.

Prakses norises kontrole un dokumentu noformēšana

Prakses vadītāju (no izglītības iestādes un no prakses vietas) vērtējumi par praktikanta darbu. Ikmēneša atskaites.

10%

5.

Prakses

dokumentu

iesniegšana prakses vadītājam (no izglītības iestādes)

Nepieciešamo dokumentu veidi.

Noteiktā termiņa ievērošana.

10%

 

20.4.    ja kāda no vērtējuma pozīcijām  tiek novērtēta ar „neieskaitīts", tad praksi kopumā nevar ieskaitīt;    

20.5.    ja izglītojamais prakses laikā slimības dēļ nav izpildījis prakses programmu, tad izglītojamais to var veikt  brīvlaikā;            

20.6.    ja izglītojamajam nav iespējas praksi turpināt citā laikā un attaisnojošu iemeslu dēļ viņš nav izpildījis kādu prakses programmas daļu, tad pēc attaisnojošo dokumentu iesniegšanas prakses vadītājam no izglītības iestādes prakses aizstāvēšanas komisija pieņem lēmumu par prakses ieskaitīšanu, neieskaitīšanu vai pagarināšanu;            

20.7.    ja prakse netiek novērtēta un ieskaitīta nepietiekamas prakses atskaites dēļ vai neiesniegtu dokumentu dēļ, prakses aizstāvēšanas komisija 5 darba dienu laikā nosaka datumu atkārtotai atskaites iesniegšanai un praksē veikto darbu prezentācijai;            

20.8.    laikā līdz atkārtotai prakses aizstāvēšanas komisijai mācību rezultātu uzskaites žurnālā praktisko mācību vai kvalifikācijas praksei nav vērtējuma (nv), kas stipendiju komisijā tiek uzskatīts par akadēmisku parādu.

Priekuļu tehnikumadirektora vietnieks attīstības jomā                                                                             A. Ļubinskis