Stipendiju piešķiršanas kārtība

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA  

Stipendiju piešķiršanas KĀRTĪBA izstrādāta, pamatojoties uz Izglītības likuma (29.10.1998.) 14. panta 23. punktu un Ministru kabineta noteikumi Nr.740 (24.08.2004.) “Noteikumi par stipendijām” 1. punktu.

1. Saskaņā ar iepriekš minēto likumu un Ministru kabineta noteikumiem visiem izglītības iestādes izglītojamiem, kas klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem - dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, noteikta minimālā stipendija 10,00 EUR mēnesī.


2. Stipendiju fonda (stipendijām atvēlētās kopējās naudas summas) ietvaros izglītojamiem drīkst piešķirt paaugstinātu (līdz 150.00 EUR ) stipendiju; Summu katram izglītojamam atbilstoši KĀRTĪBAI nosaka izglītības iestādes Stipendiju piešķiršanas komisija.


3. Paaugstināta stipendija netiek piešķirta, ja:

nav vērtējuma kaut vienā mācību priekšmetā/praksē mēnesī (neattaisnotu iemeslu dēļ),
ir vērtējums, kas zemāks par 4 ballēm kaut vienā mācību priekšmetā/praksē mēnesī (neattaisnotu iemeslu dēļ),
iepriekšējos semestros ir vairāk kā viens vērtējums zemāks par 4 ballēm,
ir neattaisnoti stundu kavējumi,
nav vērtējuma vai vērtējums ir zemāks par 4 ballēm kaut vienā mācību priekšmetā/praksē semestrī 
(aprēķinot stipendiju janvāra, jūlija, augusta un septembra mēnešos), galīgais vērtējums ir zemāks par 4 ballēm kaut vienā mācību priekšmetā/praksē, nav izlikts galīgais vērtējums
(aprēķinot stipendiju kvalifikācijas prakses laikā, kad beidzies teorētisko mācību priekšmetu kurss), ir iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru saņemts administratīvais sods.

 4. Stipendiju piešķiršanas komisija izglītojamiem paaugstinātu stipendiju nosaka, vērtējot viņu sekmes (mēnesī, semestros un galīgos vērtējumus), nodarbību apmeklējumu, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un sabiedrisko aktivitāti (SA).


4.1. Sekmju vērtējums:

Stipendija, EUR

Vidējais vērtējums u.c. rādītāji

10,00

Nav vērtējuma vai vērtējums ir zemāks par 4 ballēm kaut vienā mācību priekšmetā vai praksē mēnesī/semestrī, ir vairāk kā viens vērtējums, kas zemāki par 4 ballēm kādā no iepriekšējiem semestriem, galīgais vērtējums teorētisko mācību priekšmetu kursam beidzoties kaut vienā mācību priekšmetā vai praktiskajās mācībās ir zemāks par 4 ballēm

līdz 50,00

Visos mācību priekšmetos un praksēs mēnesī vērtējums ir 4 un vairāk balles, kādā no iepriekšējiem semestriem ir viens vērtējums zemāks par 4 ballēm

līdz 50,00+15%

Visos mācību priekšmetos un praksēs vērtējums ir 4 un vairāk balles, vidējā atzīme < 4,99

līdz 50,00+35%

Visos mācību priekšmetos un praksēs vērtējums ir 4 un vairāk balles, vidējā atzīme 5,00 - 5,99

līdz 50,00+50%

Visos mācību priekšmetos un praksēs vērtējums ir 4 un vairāk balles, vidējā atzīme 6,00 - 6,99

līdz 130,00

Visos mācību priekšmetos un praksēs vērtējums ir 4 un vairāk balles, vidējā atzīme 7,00 - 7,99

līdz 150,00

Visos mācību priekšmetos un praksēs vērtējums ir 4 un vairāk balles, vidējā atzīme 8,00 - 10,004.2. Sabiedriskās aktivitātes vērtējums (ne vairāk kā 5% no kopējā stipendiju apjoma):


4.2.1. Par labiem rezultātiem tehnikuma pasākumos (konkursos, olimpiādēs, sporta pasākumos):

par 1.vietu – EUR 10,00,
par 2.vietu – EUR 6,00,
par 3.vietu – EUR 3,00.

 (pēc grupas audzinātāja un grupas aktīva iesnieguma)


4.2.2. Par aktīvu darbu grupas pasākumu, dežūru u.c organizēšanā un vadīšanā; dokumentācijas, grupas hronikas u.c. sagatavošanā un noformēšanā:

līdz EUR 15,00 semestrī

(pēc grupas audzinātāja un grupas aktīva iesnieguma)


4.2.3. Par aktīvu darbu tehnikuma pasākumu organizēšanā un vadīšanā:

no EUR 3,00 līdz EUR 15,00

(pēc direktora vietnieka audzināšanas darbā, sporta darba organizatora, metodiskās komisijas vadītāja vai dienesta viesnīcas skolotāju iesnieguma)


4.2.4. Par tehnikuma pārstāvēšanu sporta sacensībās, pašdarbības pasākumos vai mācību priekšmetu olimpiādēs:

novadā EUR 3,00,
valstī EUR 6,00,
starptautiskā pasākumā - EUR 10,00.

(pēc sporta darba organizatora, kultūrizglītības pulciņa skolotāja vai mācību priekšmeta skolotāja iesnieguma).


4.2.5. Par labiem panākumiem sporta sacensībās, pašdarbības pasākumā vai mācību priekšmeta olimpiādē (reģionā vai novadā):

par 1. vietu – EUR 20,00,
par 2. vietu – EUR 15,00,
par 3. vietu – EUR 10,00,
izteikta atzinība – EUR 5,00.

 (pēc pulciņa, mācību priekšmeta skolotāja, audzinātāja vai metodiskās komisijas vadītāja iesnieguma).


4.2.6. Par labiem panākumiem valsts mēroga pasākumā:

par 1. vietu – EUR 30,00,
par 2. vietu – EUR 20,00,
par 3. vietu – EUR 15,00,
izteikta atzinība – EUR 10,00.

 (pēc pulciņa, mācību priekšmeta skolotāja, audzinātāja vai metodiskās komisijas vadītāja iesnieguma).


4.2.7. Par labiem panākumiem starptautiskā pasākumā:

par 1. vietu – EUR 60,00,
par 2. vietu – EUR 40,00,
par 3. vietu – EUR 30,00,
izteikta atzinība – EUR 20,00.

(pēc direktora vietnieku un pasākumam piesaistīto skolotāju iesnieguma/


Ja pasākumu norisēs izglītības iestādē ir plānots balvu fonds, tad piemaksa pie stipendijas netiek rēķināta.


4.3. Paaugstinātas stipendijas piešķiršana bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.


4.3.1. Ja izglītojamais ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai aizbildņa gādībā, tiek piešķirta ikmēneša paaugstināta stipendija līdz 150,00 EUR.


4.3.2. Ja izglītojamais ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības, visos mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās ir ieguvis 4 un vairāk balles, tiek piešķirta ikmēneša paaugstināta stipendija līdz 150,00 EUR.


4.3.3. Izglītojamam ar speciālajām vajadzībām tiek piešķirta ikmēneša paaugstināta stipendija līdz 150,00 EUR, ja nav neattaisnoti stundu kavējumi mēnesī.


4.4. Ja izglītojamais slimības, vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, mēnesī nav apmeklējis skolu vismaz 50 % no kopējā mācību stundu skaita, stipendija tiek piešķirta pēc iepriekšējā mēneša sekmju rezultātiem. Izglītojamais iesniedz stipendiju komisijā audzinātāja akceptētu iesniegumu.


4.5. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju:

ja beidzies teorētisko mācību priekšmetu kurss – par galīgajiem vērtējumiem.
ja kvalifikācijas prakse notiek pirms teorētiskā kursa beigām, par iepriekšējā mēneša sekmēm.

 4.6. Izglītojamiem, kuri pēc pašu vēlēšanās uzņemti tehnikumā no citas izglītības iestādes, stipendija par iestāšanās mēnesi tiek noteikta minimālās stipendijas apmērā.


4.7. Pirmā kursa izglītojamiem stipendija par septembra mēnesi tiek noteikta ņemot vērā iestāšanās rezultātus – vērtējumus iepriekšējās izglītības dokumentā:

visos mācību priekšmetos ir vērtējums 4 un vairāk balles – līdz 50,00 EUR,
kādā no mācību priekšmetiem ir vērtējums zemāks par 4 ballēm – minimālā stipendija.

 4.8. Stipendiju piešķiršanas komisijā ar direktora rīkojumu tiek iekļauti:

direktora vietnieks izglītības jomā,
direktora vietnieks audzināšanas jomā,
direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā,
struktūrvienības vadītājs,
struktūrvienības vadītāja vietnieks,
grāmatvedis,
grupas audzinātājs,
sociālais pedagogs,
grupas aktīvs (grupas vecākais un viņa vietnieks, atbildīgais par sekmēm un atbildīgais par kavējumiem).

 5. Stipendija par sekmēm tiek aprēķināta: no kopējā stipendiju fonda nodalot


5.1. 5% sabiedriskajai aktivitātei,


5.2. vienreizējo stipendiju summu,


5.3. stipendiju bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem summu,


5.4. stipendiju nemainīgās daļas summu (minimālā stipendija mēnesī un paaugstinātās stipendijas nemainīgā daļa),

atlikušo sadalot stipendijas mainīgajā daļā atbilstoši noteiktajai % likmei.

 6. Kārtība, kādā tiek piešķirta vienreizējā stipendija izglītojamiem.


6.1. Vienreizējā stipendija tiek piešķirta, ja izglītojamais stipendiju komisijas sēdē iesniedzis pašvaldības izdotu izziņu par sarežģītu materiālo situāciju ģimenē un audzinātāja apstiprinātu iesniegumu.


6.2. Audzinātājam ir tiesības iesniegt stipendiju komisijā iesniegumu ar lūgumu piešķirt vienreizējo stipendiju, ja viņam ir pamatota informācija par sarežģītiem materiāliem apstākļiem izglītojamā ģimenē.


6.3. Pēc grupas audzinātāja un aktīva priekšlikuma Stipendiju piešķiršanas komisijai ir tiesības lemt par vienreizējas paaugstinātas stipendijas piešķiršanu izglītojamiem par labām sekmēm, uzcītību un nevainojamu uzvedību.


6.4. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra.


7. Izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


8. Ja izglītojamais veselības dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.


9. Vasaras brīvlaika mēnešos izglītojamie saņem paaugstinātu stipendiju, ņemot vērā semestra rezultātus.


10. Pēc izglītojamā iesnieguma stipendija tiek pārskaitīta uz kontu bankā.


Direktora vietniece izglītības jomā G. Beperščaite