Atšķirības starp "Priekuļu tehnikuma "Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem"" versijām

No ''PTWiki''

Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
(Jauna lapa: '''IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIIZGLĪTOJAMIEM.''' Izstrādāti pamatojoties uz:Izglītības likuma 54.pantu Bērnu tiesību aizsardzības likumu MK 08.01.2002.noteikumiem Nr.10...)
 
 
1. rindiņa: 1. rindiņa:
'''IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIIZGLĪTOJAMIEM.'''
+
'''IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM.'''
  
 
Izstrādāti pamatojoties uz:Izglītības likuma 54.pantu
 
Izstrādāti pamatojoties uz:Izglītības likuma 54.pantu
5. rindiņa: 5. rindiņa:
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu
 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu
  
MK 08.01.2002.noteikumiem Nr.10” Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnusvecumā no 13 gadiem”
+
MK 08.01.2002.noteikumiem Nr.10” Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”
  
MK 28.05.2002.noteikumiem Nr.206 „ Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbinātpusaudžus, nodarbināšanu šajos darbos un izņēmumi, kad nodarbināšana atļauta saistībā arpusaudžu profesionālo apmācību”
+
MK 28.05.2002.noteikumiem Nr.206 „ Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, nodarbināšanu šajos darbos un izņēmumi, kad nodarbināšana atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”
  
MK 24.11.2009.noteikumi Nr.1338 „ Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītībasiestādēs un to organizētajos pasākumos”.
+
MK 24.11.2009.noteikumi Nr.1338 „ Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.
  
  
 
'''1. Vispārīgie noteikumi'''
 
'''1. Vispārīgie noteikumi'''
  
1.1. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem (turpmāk – IKN) nosaka Priekuļu tehnikuma(turpmāk - tehnikuma) izglītojamo pienākumus, tiesības un atbildības piemērošanaskārtību, uzturoties tehnikuma telpās, teritorijā un izmantojot tehnikuma materiālo unmācību bāzi.
+
1.1. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem (turpmāk – IKN) nosaka Priekuļu tehnikuma(turpmāk - tehnikuma) izglītojamo pienākumus, tiesības un atbildības piemērošanas kārtību, uzturoties tehnikuma telpās, teritorijā un izmantojot tehnikuma materiālo un mācību bāzi.
  
1.2. Izglītības iestādes –Priekuļu tehnikuma mērķis ir palīdzēt izglītojamiem teorētiskozināšanu un praktisko darba iemaņu apgūšanas procesā, dodot iespēju kvalifikācijaslīmeņa un konkurētspēju iemaņu veidošanai.
+
1.2. Izglītības iestādes –Priekuļu tehnikuma mērķis ir palīdzēt izglītojamiem teorētisko zināšanu un praktisko darba iemaņu apgūšanas procesā, dodot iespēju kvalifikācijas līmeņa un konkurētspēju iemaņu veidošanai.
  
 
1.3. Rūpēties, lai izglītojamie mācību iestādē justos labi un, lai būtu radīti apstākļi brīvas,radošas, inteliģentas un stipra rakstura personības attīstībai.
 
1.3. Rūpēties, lai izglītojamie mācību iestādē justos labi un, lai būtu radīti apstākļi brīvas,radošas, inteliģentas un stipra rakstura personības attīstībai.
  
1.4. Iekšējās kārtības noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu vienotu prasību izpildi, pareizumācību darba organizāciju, darba un atpūtas laika pilnīgu un sociāli lietderīguizmantošanu.
+
1.4. Iekšējās kārtības noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu vienotu prasību izpildi, pareizu mācību darba organizāciju, darba un atpūtas laika pilnīgu un sociāli lietderīgu izmantošanu.
  
 
1.5. IKN ir saistoši katram izglītojamam.
 
1.5. IKN ir saistoši katram izglītojamam.
28. rindiņa: 28. rindiņa:
 
1.7. IKN nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.
 
1.7. IKN nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.
  
1.8. Izglītības iestādes administrācija (uzņemšanas dienā), grupu audzinātāji (septembramēnesī un turpmāk – katra semestra sākumā), 4. kursa audzinātāji (pēc atgriešanās nokvalifikācijas prakses), ar IKN iepazīstina izglītojamos.
+
1.8. Izglītības iestādes administrācija (uzņemšanas dienā), grupu audzinātāji (septembra mēnesī un turpmāk – katra semestra sākumā), 4. kursa audzinātāji (pēc atgriešanās no kvalifikācijas prakses), ar IKN iepazīstina izglītojamos.
  
1.9. Instruktāžas faktu dokumentē grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāla iekārtotā sadaļāvai speciāli iekārtotā žurnālā ar obligātu izglītojamā parakstu un datuma norādi.
+
1.9. Instruktāžas faktu dokumentē grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāla iekārtotā sadaļā vai speciāli iekārtotā žurnālā ar obligātu izglītojamā parakstu un datuma norādi.
  
1.10. IKN atrodas izglītības iestādes sekretariātā: katram izglītojamam pieejamā vietā – uzinformācijas dēļa.
+
1.10. IKN atrodas izglītības iestādes sekretariātā: katram izglītojamam pieejamā vietā – uz informācijas dēļa.
  
  
 
'''2. Izglītojamo pienākumi'''
 
'''2. Izglītojamo pienākumi'''
  
2.1. Centīgi un neatlaidīgi apgūt zināšanas, regulāri apmeklēt mācību stundas, savlaicīgi unrūpīgi izpildīt visus uzdotos darbus un iegūt sekmīgu vērtējumu.
+
2.1. Centīgi un neatlaidīgi apgūt zināšanas, regulāri apmeklēt mācību stundas, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt visus uzdotos darbus un iegūt sekmīgu vērtējumu.
  
2.2. Būt disciplinētiem un kārtīgiem. Izglītības iestādes mācību telpās atrasties bez virsdrēbēmun galvassegas. Ierasties lietišķā apģērbā.
+
2.2. Būt disciplinētiem un kārtīgiem. Izglītības iestādes mācību telpās atrasties bez virsdrēbēm un galvassegas. Ierasties lietišķā apģērbā.
  
2.3. Ievērot elementāro pieklājību un ētikas normas - pirms ienākšanas izglītības iestādē notīrītapavus, pa izglītības iestādes koridoriem neskriet un netrokšņot, atkritumus izmest tikaitiem paredzētās vietās, nespļaut, neēst saulespuķu sēkliņas, nekošļāt košļājamo gumiju,nepiegružot izglītības iestādes telpas un nesēdēt uz grīdas.
+
2.3. Ievērot elementāro pieklājību un ētikas normas - pirms ienākšanas izglītības iestādē notīrīt apavus, pa izglītības iestādes koridoriem neskriet un netrokšņot, atkritumus izmest tikai tiem paredzētās vietās, nespļaut, neēst saulespuķu sēkliņas, nekošļāt košļājamo gumiju,nepiegružot izglītības iestādes telpas un nesēdēt uz grīdas.
  
2.4. Veikt dežuranta darbu grupā un nodrošināt kārtību mācību telpā. Starpbrīdī sakārtot unizvēdināt telpu.
+
2.4. Veikt dežuranta darbu grupā un nodrošināt kārtību mācību telpā. Starpbrīdī sakārtot un izvēdināt telpu.
  
 
2.5. Veikt dežuranta pienākumus izglītības iestādes telpās, dienesta viesnīcā, virtuvē,darbnīcās, sporta kompleksā, izglītības iestādes teritorijā u.c.
 
2.5. Veikt dežuranta pienākumus izglītības iestādes telpās, dienesta viesnīcā, virtuvē,darbnīcās, sporta kompleksā, izglītības iestādes teritorijā u.c.
51. rindiņa: 51. rindiņa:
 
2.7. Savlaicīgi ierasties uz mācību stundām, praksēm un dežūrām.
 
2.7. Savlaicīgi ierasties uz mācību stundām, praksēm un dežūrām.
  
2.8. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ (mājas apstākļu dēļ) nevarapmeklēt nodarbības – nekavējoties jāinformē grupas audzinātājs (telefoniski, īsziņa, epatsu.tml.), pēc atgriešanās grupas audzinātājam jāiesniedz attaisnojošs dokuments –ārsta izziņa par kavējuma iemeslu vai paskaidrojums.
+
2.8. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ (mājas apstākļu dēļ) nevar apmeklēt nodarbības – nekavējoties jāinformē grupas audzinātājs (telefoniski, īsziņa, e patsu .tml.), pēc atgriešanās grupas audzinātājam jāiesniedz attaisnojošs dokuments –ārsta izziņa par kavējuma iemeslu vai paskaidrojums.
  
 
2.9. Saudzēt izglītības iestādes īpašumu, inventāru, iekārtas, grāmatas, mācību līdzekļus,uzskates materiālus, telpu augus, stendus un citas noformējuma lietas.
 
2.9. Saudzēt izglītības iestādes īpašumu, inventāru, iekārtas, grāmatas, mācību līdzekļus,uzskates materiālus, telpu augus, stendus un citas noformējuma lietas.
59. rindiņa: 59. rindiņa:
 
2.11. Ievērot mācību stundu un prakses laika sadalījumu.
 
2.11. Ievērot mācību stundu un prakses laika sadalījumu.
  
2.12. Ievērot drošības nosacījumus, darba disciplīnas un higiēnas prasības, 5 minūšu starpbrīdīneatstāt izglītības telpas
+
2.12. Ievērot drošības nosacījumus, darba disciplīnas un higiēnas prasības, 5 minūšu starpbrīdī neatstāt izglītības telpas
  
 
2.13. Būt aktīvam sabiedriskajā darbā. /Skatīt „ Stipendiju komisijas nolikumu”/
 
2.13. Būt aktīvam sabiedriskajā darbā. /Skatīt „ Stipendiju komisijas nolikumu”/
96. rindiņa: 96. rindiņa:
 
3.9. Saņemt atzinību par labi un teicami veiktiem pienākumiem, atbilstoši “Mācību procesukārtībai”.
 
3.9. Saņemt atzinību par labi un teicami veiktiem pienākumiem, atbilstoši “Mācību procesukārtībai”.
  
3.10. Par labām un teicamām sekmēm, nevainojamu uzvedību, aktīvu sabiedrisko darbībuizglītojamiem var tikt izteikti pamudinājumi, atzinības un piešķirti apbalvojumi (“Mācībuprocesa kārtība”)
+
3.10. Par labām un teicamām sekmēm, nevainojamu uzvedību, aktīvu sabiedrisko darbībuizglītojamiem var tikt izteikti pamudinājumi, atzinības un piešķirti apbalvojumi (“[[Mācību procesa organizācijas kārtība|Mācībuprocesa kārtība]]”)
  
  

Pašreizējā versija, 16:15, 25 Janvāris 2017

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM.

Izstrādāti pamatojoties uz:Izglītības likuma 54.pantu

Bērnu tiesību aizsardzības likumu

MK 08.01.2002.noteikumiem Nr.10” Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”

MK 28.05.2002.noteikumiem Nr.206 „ Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, nodarbināšanu šajos darbos un izņēmumi, kad nodarbināšana atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”

MK 24.11.2009.noteikumi Nr.1338 „ Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem (turpmāk – IKN) nosaka Priekuļu tehnikuma(turpmāk - tehnikuma) izglītojamo pienākumus, tiesības un atbildības piemērošanas kārtību, uzturoties tehnikuma telpās, teritorijā un izmantojot tehnikuma materiālo un mācību bāzi.

1.2. Izglītības iestādes –Priekuļu tehnikuma mērķis ir palīdzēt izglītojamiem teorētisko zināšanu un praktisko darba iemaņu apgūšanas procesā, dodot iespēju kvalifikācijas līmeņa un konkurētspēju iemaņu veidošanai.

1.3. Rūpēties, lai izglītojamie mācību iestādē justos labi un, lai būtu radīti apstākļi brīvas,radošas, inteliģentas un stipra rakstura personības attīstībai.

1.4. Iekšējās kārtības noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu vienotu prasību izpildi, pareizu mācību darba organizāciju, darba un atpūtas laika pilnīgu un sociāli lietderīgu izmantošanu.

1.5. IKN ir saistoši katram izglītojamam.

1.6. IKN nosaka izglītojamo pienākumus, tiesības un atbildību.

1.7. IKN nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.8. Izglītības iestādes administrācija (uzņemšanas dienā), grupu audzinātāji (septembra mēnesī un turpmāk – katra semestra sākumā), 4. kursa audzinātāji (pēc atgriešanās no kvalifikācijas prakses), ar IKN iepazīstina izglītojamos.

1.9. Instruktāžas faktu dokumentē grupas mācību nodarbību uzskaites žurnāla iekārtotā sadaļā vai speciāli iekārtotā žurnālā ar obligātu izglītojamā parakstu un datuma norādi.

1.10. IKN atrodas izglītības iestādes sekretariātā: katram izglītojamam pieejamā vietā – uz informācijas dēļa.


2. Izglītojamo pienākumi

2.1. Centīgi un neatlaidīgi apgūt zināšanas, regulāri apmeklēt mācību stundas, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt visus uzdotos darbus un iegūt sekmīgu vērtējumu.

2.2. Būt disciplinētiem un kārtīgiem. Izglītības iestādes mācību telpās atrasties bez virsdrēbēm un galvassegas. Ierasties lietišķā apģērbā.

2.3. Ievērot elementāro pieklājību un ētikas normas - pirms ienākšanas izglītības iestādē notīrīt apavus, pa izglītības iestādes koridoriem neskriet un netrokšņot, atkritumus izmest tikai tiem paredzētās vietās, nespļaut, neēst saulespuķu sēkliņas, nekošļāt košļājamo gumiju,nepiegružot izglītības iestādes telpas un nesēdēt uz grīdas.

2.4. Veikt dežuranta darbu grupā un nodrošināt kārtību mācību telpā. Starpbrīdī sakārtot un izvēdināt telpu.

2.5. Veikt dežuranta pienākumus izglītības iestādes telpās, dienesta viesnīcā, virtuvē,darbnīcās, sporta kompleksā, izglītības iestādes teritorijā u.c.

2.6. Attiecībās ar citiem izglītojamiem, skolotājiem un darbiniekiem būt pieklājīgiem,korektiem un ievērot ētikas pamatprasības. Neizraisīt un neiesaistīties fiziskos konfliktos.

2.7. Savlaicīgi ierasties uz mācību stundām, praksēm un dežūrām.

2.8. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ (mājas apstākļu dēļ) nevar apmeklēt nodarbības – nekavējoties jāinformē grupas audzinātājs (telefoniski, īsziņa, e patsu .tml.), pēc atgriešanās grupas audzinātājam jāiesniedz attaisnojošs dokuments –ārsta izziņa par kavējuma iemeslu vai paskaidrojums.

2.9. Saudzēt izglītības iestādes īpašumu, inventāru, iekārtas, grāmatas, mācību līdzekļus,uzskates materiālus, telpu augus, stendus un citas noformējuma lietas.

2.10. Taupīgi izmantot ūdeni, elektroenerģiju un siltumenerģiju.

2.11. Ievērot mācību stundu un prakses laika sadalījumu.

2.12. Ievērot drošības nosacījumus, darba disciplīnas un higiēnas prasības, 5 minūšu starpbrīdī neatstāt izglītības telpas

2.13. Būt aktīvam sabiedriskajā darbā. /Skatīt „ Stipendiju komisijas nolikumu”/

2.14. Ievērot personīgās higiēnas prasības.

2.15. Uzturēt tīrību un kārtību mācību un sadzīves telpās, kā arī izglītības iestādes teritorijā.Cienīt izglītojamo /dežurantu/ un sētnieku darbu.

2.16. Piedalīties izglītības iestādes apkārtnes sakopšanā. Censties padarīt praktiskākas unpatīkamākas savas grupas un dienesta viesnīcas telpas.

2.17. Iegādāties, ņemt līdzi uz nodarbībām un uzturēt kārtībā vajadzīgos mācību līdzekļus,rakstāmpiederumus, sporta tērpu un apavus, un citu mācībām nepieciešamo.

2.18. Mācību gada beigās vai, pārtraucot mācības izglītības iestādē, nokārtot saistības arizglītības iestādi un noformēt “Apgaitas lapu”.

2.19. Ievērot sabiedriskās uzvedības normas arī atrodoties ārpus izglītības iestādes.


3. Izglītojamā tiesības

3.1. Prasīt no skolotājiem, administrācijas un citiem darbiniekiem ievērot savstarpējo attiecībukultūru attieksmē pret izglītojamiem.

3.2. Piedalīties izglītības iestādes un grupas pašpārvaldes izveidošanā un darbībā.

3.3. Prasīt no izglītības iestādes administrācijas mācību stundu neaizskaramību un paredzētonodarbību kvalitatīvu organizāciju.

3.4. Prasīt no izglītības iestādes administrācijas un skolotājiem likumā paredzētā darba laikaun darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Sadzīves traumu gadījumos saņemt pirmopalīdzību, bet lielāku traumu gadījumos – neatliekamo medicīnisko palīdzību.

3.5. Savlaicīgi saņemt stipendiju, atbilstoši “Stipendiju piešķiršanas kārtībai”, MKnoteikumiem un direktora rīkojumiem. Saņemt padarītā darba novērtējumu.

3.6. Prasīt no izglītības iestādes administrācijas mācību un sadzīves apstākļu nodrošināšanuatbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām normām un prasībām.

3.7. Piedalīties personīgās lietas izskatīšanā pedagoģiskajā sēdē vai direktora padomessanāksmē. Savlaicīgi iepazīties ar lietas materiāliem un sniegt paskaidrojumus. Personīgāslietas izskatīšana bez izglītojamā piedalīšanās nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kadpats izglītojamais izvairās no atbildības.

3.8. Jebkuru neskaidru jautājumu noskaidrot pie attiecīgajiem izglītības iestādes darbiniekiem.

3.9. Saņemt atzinību par labi un teicami veiktiem pienākumiem, atbilstoši “Mācību procesukārtībai”.

3.10. Par labām un teicamām sekmēm, nevainojamu uzvedību, aktīvu sabiedrisko darbībuizglītojamiem var tikt izteikti pamudinājumi, atzinības un piešķirti apbalvojumi (“Mācībuprocesa kārtība”)


4. Izglītojamā atbildība

4.1. Par materiāliem zaudējumiem, kas nodarīti Priekuļu tehnikuma darbiniekiem,izglītojamiem, vainīgā persona atbild pilnā apmērā atbilstoši likumdošanai.

4.2. Par materiāliem zaudējumiem (telpu, inventāra, mācību līdzekļu tīšu bojāšanu), kurustehnikumam ar savu darbību vai bezdarbību ir radījis izglītojamais, administrators sastādaaktu. Tajā norāda visus konstatētos bojājumus, zaudējuma apmēru un piemēroadministratīvo sodu.

4.3. Ja pārkāpumu ar materiāliem zaudējumiem ir izdarījusi nepilngadīga persona, tad šīspersonas vecāki vai personas, kuras tos aizstāj, tiek informētas un nepieciešamībasgadījumā, uzaicinātas ierasties tehnikumā, lai risinātu jautājumu par pārkāpumu rezultātāradušos seku novēršanu un zaudējumu atlīdzināšanu.

4.4. Par izdarītajiem IKN pārkāpumiem tehnikuma administrācija informē vainīgā izglītojamāvecākus vai personas, kuras tos aizstāj.

4.5. Ja kāda no personām, kura ir izdarījusi iepriekš minētos pārkāpumus, atsakās novērst tosekas vai atlīdzināt par nodarītajiem zaudējumiem, tiek lemts par prasības iesniegšanutiesā.

4.6. Par morālo vai fizisko pazemojumu otrai personai, par alkoholisko dzērienu, narkotikuu.c. apreibinoši vielu ienešanu, lietošanu, izplatīšanu tehnikuma administrācija ziņopolicijai.

4.7. Par smēķēšanu šim nolūkam neparedzētās vietās, par atkārtotiem kavējumiem, tehnikumaIKN neievērošanu, par dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanuvainīgajam izglītojamam sastāda protokolu, izsaka brīdinājumu, piezīmi, rājienu.

4.8. Atkārtotu un nopietnu pārkāpumu gadījumā ar pedagoģiskās sēdes lēmumu tehnikumadarbinieki ir tiesīgi vainīgo personu atskaitīt no tehnikuma vai no dienesta viesnīcasaudzēkņu skaita pēc dienesta viesnīcas administratīvās komisijas lēmuma, informējot parto vecākus.

4.9. Jebkurš strīds vai domstarpības, kas rodas šo noteikumu sakarā, tiek risinātas sarunu unvienošanās ceļā. ja šāda vienošanās netiek panākta, tad strīds ir risināms LatvijasRepublikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.


5. Kārtība ēdnīcā

5.1. Priekuļu tehnikuma ēdnīca nodrošina ar pusdienām (nepieciešamības gadījumā arī arbrokastīm un vakariņām). Pusdienām paredzēts noteikts laiks (skatīt ”Dienas režīms”).

5.2. Izglītojamiem jāievēro rinda pakalpojuma saņemšanai un viņi ir atbildīgi par ēdnīcasinventāra saglabāšanu.

5.3. Ar virsdrēbēm un galvassegu ēdnīcā neapkalpo. Novietot virsdrēbes un galvassegas uzpakaramajiem. Ievērot personīgo higiēnu.

5.4. Lietotās paplātes, pēc ēdiena aiznešanas, novietot tam paredzētajā vietā.

5.5. Pēc pakalpojuma izmantošanas, jāsakārto galda virsma un traukus jāaiznes mazgāšanai.


6. Kārtība dienesta viesnīcā

6.1. Izglītojamiem ir jāievēro dienesta viesnīcas IKN (skatīt “Dienesta viesnīcas iekšējās kārtībasnoteikumi”)


7. Priekuļu tehnikuma izglītojamiem AIZLIEGTS!

7.1. Bojāt izglītības iestādes inventāru, iekārtas un mācību līdzekļus.

7.2. Iznest un pārvietot inventāru no telpas vai telpā, nesaskaņojot ar kabineta vadītāju vaipriekšmetu skolotājiem.

7.3. Veikt labojumus un mainīt datus dokumentos un informatīvajos ziņojumos.

7.4. Traucēt skolotāju un grupas biedru darbu mācību stundu laikā. Ja izglītojamais tiekizraidīs no mācību stundas, tad viņam jādodas pie sociālā pedagoga vai uz bibliotēku kurizmantojot mācību materiālus, var mācīties.

7.5. Izmantot mobilo telefonu mācību stundu, tematisko pasākumu, koncertu laikā (izņēmumagadījumā, jautājums jāsaskaņo ar konkrēto skolotāju vai pasākuma organizētāju).

7.6. Izmantot mūzikas atskaņotājus mācību stundu, tematisko pasākumu, koncertu laikā (tiemjābūt izslēgtiem).

7.7. Lietot pārtikas produktus un košļājamo gumiju mācību stundu, tematisko pasākumu unkoncertu laikā.

7.8. Piegružot izglītības iestādes telpas.

7.9. Smēķēt, lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas izglītības iestādes telpās un teritorijā.

7.10. Trokšņot un lietot rupjus izteicienus, fiziski vai morāli pazemot.

7.11. Ierasties izglītības iestādē alkohola vai citu apreibinošo vielu iedarbības ietekmē.

7.12. Ienest, uzglabāt vai lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas.

7.13. Ienest, uzglabāt vai lietot indīgas, sprādzienbīstamas vai uguns nedrošas vielas.

7.14. Ievest ēkās dzīvniekus.

7.15. Izlikt dažāda veida informāciju un paziņojumus, pirms saskaņošanas ar direktoru vaidirektora vietniekiem.

7.16. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem izglītojamiem var tikt piemēroti sodi(“Mācību procesa kārtība” un sodu sistēma par IKN pārkāpumiem).


8. Rīcība ārkārtējās situācijās

8.1. Neatņemams šo Izglītojamo IKN pielikums ir „Priekuļu tehnikuma noteikumi rīcībaiārkārtas gadījumos”.

Veikti labojumi un papildinājumi 2013.gada 10. janvārī.

Papildināts, pēc ieteikumiem 2013.gada 17.janvārī.

Papildināts, pēc ieteikumiem 2014.gada 9.janvārī

Izmaiņas 5.02.2014

Izskatīts audzēkņu pašpārvaldē – 22.09.2015.

Izmaiņas 5.10.2015.

Direktora vietniece audzināšanas jomā_______________ /P. Sukaruka/